en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

Gdy słońce jest nisko – cienie są długie/ When The Sun Is Low - The Shadows Are Long/ Калі сонца нізка - цені доўгія

01.04.2022 - 14.05.2022 / 18:00

Gdy słońce jest nisko – cienie są długie/ When The Sun Is Low - The Shadows Are Long/ Калі сонца нізка - цені доўгія

01.04.2022 - 14.05.2022
Otwarcie: Otwarcie: 01.04.2022 / 18:00
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 2
Kurator: Kurator: Anna Karpenko
A-
A+
 Gdy słońce jest nisko – cienie są długie/ When The Sun Is Low - The Shadows Are Long/ Калі сонца нізка - цені доўгія

Artystki i Artyści: Alexander Adamov, Irina Anufrieva, Bazinato, Evelina Domnitch / Dmitry Gelfand, Jazep Drazdovič, Zhanna Gladko, Jan Helda, Zahar Kudin, Siarhiej Leskiec, Masha Maroz, Aliona Pazdniakova, Anton Sarokin, Ala Savashevich, Olga Sazykina, Sergey Shabohin, Jura Shust, Anna Sokolova, Władysław Strzemiński, Masha Svyatogor

 
Kuratorka: Anna Karpenko
Współkuratorka: Sophia Sadovskaya

architektura wystawy: Tatsiana Divakova
koordynacja i produkcja: Ewa Chacianowska, Julia Eckert, Dorota Swinarska, Eliza Urwanowicz-Rojecka
PR i promocja: Gabriela Owdziej, Aleksander Sakowicz, Beatrice de Buduo, Viola Noll
projekt graficzny: Ania Nałęcka-Milach
montaż: Kacper Gorysz, Michał Małeczek, Janusz Małeczek, Marcin Masłowski, Zbigniew Świdziński, Jarosław Trojan, Maciej Zaniewski, Wojciech Zaniewski


Galeria Arsenał w Białymstoku
1.04 - 13.05.2022
 
Galerie für Zeitgenössische Kunst (GFZK), Leipzig
10.06.- 25.09.2022
 
Realizacja projektu:
Galeria Arsenał w Białymstoku,
Galerie für Zeitgenössische Kunst (GFZK), Leipzig,
Goethe-Institut Warszawa

Wsparcie projektu:
Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej,
Inicjatywa Martin Roth


Białoruski filozof Ihar Babkou nazwał Białoruś „Królestwem ruin”, odwołując się do zjawisk porzucenia i osierocenia, a jednocześnie bogactwa miejsca częstokroć określanego w środkach masowego przekazu mianem „terra incognita”. „Ruiny” wyznaczają granice swoistego przywrócenia każdej cywilizacji „Naturze”. Cienie stają się drogowskazami, które zamierzamy w różnorodny sposób interpretować i przedstawiać, doświadczając przygody z czasem odwrotu, z rozdartym i nieobecnym bytem w tle. Im dłuższe cienie, tym mniej jesteśmy w stanie dowiedzieć się o przedmiotach, które je rzucają.

Wystawa „Gdy słońce jest nisko – cienie są długie/ When The Sun Is Low - The Shadows Are Long/ Калі сонца нізка - цені доўгія” prezentuje obraz historycznego i współczesnego kontekstu sztuki białoruskiej, ujawniając zawiłe powiązania między głęboko archaiczną naturą człowieka w wymiarze form społecznych, politycznych i kulturowych, a nieśmiałym pragnieniem przerwania błędnego koła represyjnych reżimów i powiązanych z nimi systemów.


Anna KarpenkoKiedy język rozbija się o granice świata, zaczyna on wyć syrenami alarmowymi, niemym przerażeniem i propagandą „pokoju” brzęczącą z kontaktów w ścianie.

Światło europejskiego Oświecenia, postęp techniczny, skomodyfikowane ideały wolności, równości i prawa wzrastały na binarności swojego i obcego; homogenicznego w swojej formie centrum i niejasnych w swoich zarysach oraz wymagających „stałego ulepszenia” peryferii. Mitologizacja i egzotyzacja Innego były częścią kolonialnego dyskursu, a spotkanie z Innym okazywało się formą asymilacji.

Białoruskie terytorium przez wieki wyrażało się w tym, co filozof Ihar Babkou nazywa „etyką pogranicza”. Jest to sposób zakorzenienia w przestrzeni, która nie jest w stanie tego utrzymać. Samo terytorium jest rozdarte i nie pokrywa się z geograficznymi i państwowymi granicami. Jest to przestrzeń niekończącego się wahania pomiędzy „obcym swojego” i „swoim obcego”[1].

Jest to odepchnięcie dwóch rodzajów „imperialistycznego mesjanizmu”: dyplomatycznego Zachodu, dla którego główną zasadą jest to, by „nie tylko nie uważać szarego za czarne, ale też wystrzegać się nazywania białego białym i agresywnego rosyjskiego Wschodu, który »w swoim słowianofilstwie chce rządzić i Pragą, i Warszawą, i Belgradem, i Sofią«[2].

Adviečnym šlaham / Odwieczna wędrówka.

Pozbawiony ruchu nurt życia przejawia się w białoruskiej przestrzeni w formie ruin. „Ruiny oznaczają powrót każdej cywilizacji do przyrody”[3]. Tutaj nie ma tęsknoty za hiperbolicznością i nie przypisuje się elementów „białoruskości” awangardzie, „wielkości” literaturze czy „prymarności” językowi lub wierze. Kamienie naszych pałaców wrastają w ziemię.


>> TEKST KURATORSKI <<


[1] Ihar Babkou, Etyka Pamezhha: transkultrutnasc jak bielarski dosved, https://knihi.com/storage/frahmenty/6babkow2.htm, [dostęp: 21.03.2022].

[2] Ihnat Abdziralovich, Adviečnym šlacham(Odwieczna droga. Badania białoruskiego światopoglądu), Wilno 1921.

[3] Ihar Babkou, dz. cyt., https://knihi.com/storage/frahmenty/6babkow2.htm, [dostęp: 21.03.2022].


Мастачкі і Мастакі:
Аляксандр Адамаў, Ірына Ануфрыева, Bazinato, Ян Гелда, Жанна Гладко, Сяргей Гудзілін, Эвеліна Домніч / Дзмітрый Гельфанд, Язэп Драздовіч, Захар Кудзін, Сяргей Лескець, Маша Мароз, Алёна Пазднякова, Ала Савашэвіч, Вольга Сазыкіна, Ганна Сакалова, Антон Сарокін, Маша Святагор, Уладыслаў Стшэміньскі, Сяргей Шабохін, Юра Шуст

Куратарка:
  Ганна Карпенка
сукуратарка: Sophia Sadovskaya

архітэктура выставы: Tatsiana Divakova

каардынацыя і прадзюсіраванне: Ewa Chacianowska, Julia Eckert, Dorota Swinarska, Eliza Urwanowicz-Rojecka
PR і прамоцыя: Gabriela Owdziej, Aleksander Sakowicz, Beatrice de Buduo, Viola Noll
дызайн: Ania Nałęcka-Milach
ўстаноўка: Kacper Gorysz, Michał Małeczek, Janusz Małeczek, Marcin Masłowski, Zbigniew Świdziński, Jarosław Trojan, Maciej Zaniewski, Wojciech Zaniewski

Галерэя Арсенал у Беластоку
1.04–13.05.2022
Адкрыццё: 01.04.2022 / 18:00

Galerie für Zeitgenössische Kunst (GfZK), Лейпцыг
10.06–25.09.2022

Рэалізацыя праекта:
Галерэя Арсенал у Беластоку,
Galerie für Zeitgenössische Kunst (GfZK), Лейпцыг
Гётэ-Інстытут у Варшаве

Падтрымка праекта:
Фонд польска-нямецкага Супрацоўніцтва, Ініцыятыва Марціна Рота

Беларускі філосаф Ігар Бабкоў апісаў Беларусь як “Каралеўства руінаў”, спасылаючыся на гісторыю заняпаду і сіроцтва, спалучаную з незвычайным багаццем гэтага месца, якое СМІ так часта называюць “terra incognita” Еўропы. “Руіны” вызначаюць межы вяртання любой цывілізацыі да “Прыроды”. Цені мінулага выяўляюцца прадвеснікамі нашых спробаў інтэрпрэтаваць, візуалізаваць і ўхапіць след часу, спакутаванага адсутнасцю і пераследам. Чым даўжэйшыя цені, тым меншыя нашы шанцы спазнаць праўду пра рэчы, што іх адкідаюць.

Выстава „Gdy słońce jest nisko – cienie są długie/ When The Sun Is Low – The Shadows Are Long/ Калі сонца нізка – цені доўгія” прадстаўляе вобраз гістарычнага і сучаснага кантэксту беларускага мастацтва, раскрываючы сувязі між глыбока архаічнай прыродай чалавека ў сацыяльным, палітычным і культурным вымярэннях і нясмелым жаданнем разарваць заганнае кола рэпрэсіўных рэжымаў і іх сістэм.

Ганна Карпенка


WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:

02.04 (sobota), godz.11
Oprowadzanie autorsko-kuratorskie
Spotkanie prowadzone w języku angielskim. Tłumaczenie konsekutywne na język polski

03.04 (niedziela), godz.11
Warsztaty rodzinne z Alą Savashevich w Galerii Arsenał w Białymstoku
Obowiązują zapisy

06.04 (środa), godz.18
Panel dyskusyjny: Nasze ogrody są w trudnym punkcie świata. Artystki z Europy Środkowo-Wschodniej w czasach wojny
Uczestniczki: Katarzyna Hertz, Lada Nakonechna, Marina Naprushkina, Jana Shostak
Moderatorka: Anna Łazar

Spotkanie prowadzone w języku angielskim. Tłumaczenie symultaniczne na język polski
Miejsce: Galeria Arsenał w Białymstoku, A. Mickiewicza 2
Spotkanie transmitowane na żywo (Facebook)

10.04 (niedziela), godz. 11
Oprowadzanie w języku białoruskim
Przewodniczka: Alina Wawrzeniuk

13.04-13.05 (wtorek–niedziela), godz. 10–17
WY-twórcy, czyli bezpłatne samoobsługowe koszyki dla rodzin i przyjaciół z zestawami kreatywnych zadań pogłębiających odbiór wystawy

21.04.2022 - 13.05.2022
Gra edukacyjna online z wykorzystaniem platformy SEPPO
Obowiązują zapisy

23-24.04 (sobota-niedziela)
Międzypokoleniowe warsztaty dla młodzieży i dorosłych z Rufiną Bazlovą
Warsztaty prowadzone w języku białoruskim
Obowiązują zapisy

28.04 (czwartek), godz. 18
Wykład Olgi Archipovej: Jazep Drazdovič - artysta transgresywny
Miejsce: Galeria Arsenał w Białymstoku, A. Mickiewicza 2
wykład będzie tłumaczony symultanicznie na język polski

05.05 (czwartek), godz.18
oprowadzanie w języku ukraińskim
Przewodniczka: Wiktoria Burłaka

07.05 (sobota), godz.11
Partycypacyjne oprowadzania po wystawie przygotowane przez Olgę Mzelskaya, kuratorkę platformy kulturalno-artystycznej ARTONIST
Miejsce: Galeria Arsenał w Białymstoku, A. Mickiewicza 2

08.05 (niedziela), godz. 11
Oprowadzanie w polskim języku migowym
Przewodniczka: Agnieszka Kołodziejczak

11.05 (środa), godz. 18
Panel dyskusyjny: Gdy słowa więzną w gardle. Społeczne i artystyczne reakcje środowiska sztuki na wojnę i protesty polityczne
Moderatorka: Lena Prents

Spotkanie online prowadzone w języku angielskim. Tłumaczenie symultaniczne na język polski
Spotkanie transmitowane na żywo (Facebook)

13.05 (piątek)
PUBLIC MOVEMENT
„ONE DAY”
Białystok: First Station West
Całodniowe działanie składające się z serii performansów w przestrzeni miejskiej w wykonaniu grupy Public Movement
Kuratorka: Katarzyna Różniak


Na wystawę i wszystkie wydarzenia towarzyszące WSTĘP WOLNY
Zapisy na wydarzenia - na stronie galeria-arsenal.pl. Warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie wiadomości mailowej z potwierdzeniem
MEDIA O WYSTAWIE:

wysokieobcasy.pl, Anna Pajęcka, 11 wystaw, na które warto wybrać się w 2022 roku
onet kultura, Alan Rynkiewicz, Co nas czeka w muzeach i galeriach w 2022 r.?
NN6TW królestwie ruin 
E-flux Announcements, When The Sun Is Low—The Shadows Are Long
Magazyn Szum, Karolina Plinta, Walka o oddech. „Gdy słońce jest nisko – cienie są długie” w Galerii Arsenał w Białymstoku"Realizacja projektu:

Galeria Arsenał - miejska instytucja kultury

Fundacja Galerii Sztuki Współczesnej w Lipsku jest wspierana przez Miłośników Galerii Sztuki Współczesnej w Lipsku, Miasto Lipsk i Wolny Kraj Związkowy Saksonię. Fundacja jest częściowo finansowana ze środków publicznych pochodzących z budżetu zatwierdzanego przez Parlament Wolnego Kraju Związkowego Saksonii

Goethe-Institut Warszawa

Wsparcie projektu:

Partnerzy medialni

Gdy słońce jest nisko – cienie są długie. Widok wystawy

Widok sali wystawowej z pracami artystów.

Powiązane Wydarzenia

13.05 - 13.05

PUBLIC MOVEMENT „ONE DAY”

Powiązane Wydarzenia

08.05 - 08.05

oprowadzanie w Polskim Języku Migowym po wystawie "Gdy słońce jest nisko – cienie są długie"

Powiązana Edukacja

Na pierwszym planie dłonie trzymające smartfon. W tle srebrny obiekt
21.04 - 13.05

Gra edukacyjna online z wykorzystaniem platformy SEPPO do wystawy " Gdy słońce jest nisko – cienie są długie"

Powiązana Edukacja

Na podłodze stoi kilka czerwonych koszy z materiałami plastycznymi. W tle obiekty na wystawie
11.04 - 13.05

WY-Twórcy - Samoobsługowe warsztaty do wystawy Gdy słońce jest nisko – cienie są długie

Powiązana Edukacja

23.04 - 24.04

Warsztaty międzypokoleniowe dla młodzieży i dorosłych towarzyszące wystawie "Gdy słońce jest nisko – cienie są długie" - Framed in Belarus / Solidarity stitching / (Inter)national stitching solidarity / са свету па нітцы.

Powiązana Edukacja

03.04 - 03.04

Warsztaty rodzinne z Alą Savashevich w Galerii Arsenał w Białymstoku

Powiązane Wydarzenia

10.04 - 10.04

Oprowadzanie w języku białoruskim po wystawie "Gdy słońce jest nisko – cienie są długie/ When The Sun Is Low - The Shadows Are Long/ Калі сонца нізка - цені доўгія"

Powiązane Wydarzenia

06.04 - 06.04

Panel dyskusyjny "Nasze ogrody są w trudnym punkcie świata. Artystki z Europy Środkowo-Wschodniej w czasach wojny"

Powiązane Wydarzenia

02.04 - 02.04

Oprowadzanie autorsko-kuratorskie po wystawie "Gdy słońce jest nisko – cienie są długie/ When The Sun Is Low - The Shadows Are Long/ Калі сонца нізка - цені доўгія"

Powiązane Wydarzenia

28.04 - 28.04

Wykład Olgi Archipovej: Jazep Drazdovič - artysta transgresywny

Powiązane Wydarzenia

31.03

AIR GALERIA ARSENAŁ: Masha Svyatogor