en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał
Ochrona danych osobowych -

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

A-
A+
Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), informujemy, że:
 
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2, 15-222 Białystok, tel. 85 742 03 53, e-mail: mail@galeria-arsenal.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail na adres: iodo@galeria-arsenal.pl lub drogą pocztową na adres: Inspektor Ochrony Danych Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2, 15-222 Białystok, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 3. Państwa dane mogą być przetwarzane: 
  • w celu zawarcia lub wykonania zawartej z Administratorem umowy;
  • w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych;
  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz ich ochrony. Prawnie uzasadnione interesy Administratora obejmują zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, znajdujących się na terenie Galerii oraz umożliwienie Administratorowi dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
  • w zakresie niezbędnych do realizacji jego zadań statutowych.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych mogą stanowić
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w sytuacjach, w których przetwarzanie danych będzie wymagało wyrażenia przez Państwa zgody, np. na utrwalenie Państwa wizerunku na fotografiach wykonywanych podczas organizowanych przez Administratora wydarzeń kulturalnych;
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku zawierania i realizacji zawartych z Państwem umów, np. umów sprzedaży;
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w przypadku wykonywania nałożonych na Administratora obowiązków prawnych, np. obowiązków podatkowych związanych z wystawianiem faktur VAT;
  • art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w przypadku przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do realizacji przez Administratora jego statutowej działalności, dotyczącej edukacji, działalności wystawienniczej oraz organizacji wydarzeń kulturalnych;
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zakresie realizacji oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w Galerii oraz znajdującego się tam mienia, a także możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 5. Podanie przez Państwa określonych danych osobowych stanowi warunek do zawarcia oraz realizacji zawartej z Państwem umowy, np. umowy sprzedaży oferowanych przez Administratora wydawnictw. Bez wymaganych danych nie byłoby możliwe zawarcie z Państwem określonej umowy. Niekiedy podanie przez Państwa danych będzie wynikało z przepisów ustawy, np. przepisów podatkowych, jeżeli będą chcieli Państwo otrzymać fakturę VAT.
 6. Może się zdarzyć, że realizując cele, o których mowa w pkt 4, Administrator będzie zmuszony ujawnić Państwa dane odbiorcom zewnętrznym, np. usługodawcom  świadczącym na jego rzecz obsługę prawną, operatorom pocztowym lub instytucjom współpracującym z Administratorem. Może się również zdarzyć, że konieczność ujawnienia Państwa danych będzie wynikała z nałożonych na Administratora obowiązków, np. gdy z takim żądaniem zwróci się do niego podmiot uprawniony do uzyskania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa. W każdym jednak przypadku ujawnienie Państwa danych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 7. Okres przechowywania Państwa danych osobowych może być różny w zależności od celu, w którym są one przetwarzane. Np. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub realizacji umowy są przechowywane przez Administratora do momentu wygaśnięcia wynikających z niej roszczeń, a po upływie tego terminu przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, wynikającego z obowiązujących przepisów, np. podatkowych, rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych. Z uwagi na wielość celów, w jakich mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe określenie jednego okresu, przez który będą one przechowywane nie jest możliwe. Kryterium ustalenia tego okresu będą jednak stanowiły przepisy prawa, np. przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy prawa podatkowego lub regulacje RODO W przypadku danych uzyskanych na podstawie Państwa zgody, okres ich przechowywania co do zasady będzie wynikał za Państwa woli w tym zakresie. 
 8. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym profilowania. W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w oparciu o zgodę mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO.
 9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny (nie będą podlegały profilowaniu) oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW I WYDARZEŃ EDUKACYJNYCH
 1. Kto jest administratorem danych osobowych?
  • Administratorem danych osobowych uczestników wydarzeń oraz osób zgłaszających pozostaje Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 2, 15-222 Białystok.
 2. Jak się z nami skontaktować?
  • Kontakt z Administratorem możliwy jest drogą elektroniczną na adres mail@galeria- arsenal.pl, telefonicznie pod numerem +48 (85) 742 03 53 lub pocztą tradycyjną na adres wskazany w punkcie 1. Wyznaczyliśmy również inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem: iodo@galeria-arsenal.pl lub za pośrednictwem adresu pocztowego Administratora.
 3. Jakie dane przetwarzamy?
  • W ramach realizacji celów, o których mowa w pkt 4 poniżej, Administrator może przetwarzać dane osobowe w następującym zakresie: imiona, nazwiska, wizerunek uczestników warsztatów lub osób zgłaszających, (w przypadku dzieci również ich wiek, a także nazwę placówki, do której uczęszczają), a także dane umożliwiające dokonanie zapisów na warsztaty (adres e-mail, nr telefonu, imiona, nazwiska osób dokonujących zgłoszenia).
   Podanie ww. danych, z wyłączeniem danych osobowych w postaci wizerunku, pozostaje niezbędne dla prawidłowej organizacji oraz przeprowadzenia warsztatów (ewentualny brak podania danych w wymaganym zakresie mógłby uniemożliwić uczestnictwo w warsztatach).
   Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku zależy od wyrażenia dobrowolnej zgody. Ewentualny brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym zakresie nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji po stronie osób, których te dane dotyczą, w szczególności nie wpływa na możliwość ich uczestnictwa w wydarzeniach. organizowanych przez Galerię.
 4. W jakim celu przetwarzamy dane?
  • Galeria przetwarza dane wskazane w punkcie 3 w celu organizacji i prowadzenia warsztatów, a więc realizacji jej statutowej działalności obejmującej edukację kulturalną i artystyczną oraz dokumentowania przebiegu organizowanych warsztatów dla celów promocyjnych oraz archiwalnych (wizerunek).
 5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
  • Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią: art. 6 ust. 1 lit. b) oraz e) RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do organizacji oraz przeprowadzenia warsztatów oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeżeli zgodzą się Państwo na wykorzystanie wizerunku do celów wskazanych w punkcie 4.
 6. Jakie uprawnienia przysługują w związku z przetwarzaniem danych przez Galerię?
  • W związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, których dane dotyczą mają prawo do:
   • dostępu do danych,
   • sprostowania danych (w przypadku danych niezbędnych do organizacji oraz przeprowadzenia warsztatów),
   • ograniczenia przetwarzania danych (w przypadku danych niezbędnych do organizacji oraz przeprowadzenia warsztatów),
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się dla potrzeb realizacji statutowej działalności Administratora),
   • usunięcia danych w wypadkach określonych w przepisach RODO,
   • przenoszenia danych,
   • wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
  • Dane osobowe przetwarzane w celu organizacji i prowadzenia warsztatów, będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia ich pozyskania. Po upływie tego okresu dane te są trwale usuwane z zasobów Administratora. Dane w zakresie wizerunku będą przechowywane przez Galerię przez czas niezbędny do realizacji celów, dla potrzeb których te dane zostały zgromadzone, nie dłużej jednak niż do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 8. Komu możemy udostępnić Państwa dane?
  • Z zastrzeżeniem zdania drugiego, Galeria nie udostępnia podmiotom trzecim danych osobowych pozyskanych dla potrzeb organizacji oraz przeprowadzenia warsztatów. Materiały zawierające utrwalony wizerunek mogą jednak zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem i działającym na jego rzecz, np. zajmującym się obsługą jego strony internetowej.
 9. Czy Państwa dane mogą zostać wykorzystane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji
  • Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu umożliwiającemu podejmowanie względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowaniu. Przez profilowanie rozumie się dowolną formę zautomatyzowanego (dokonywanego za pomocą urządzeń technicznych) przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych, w szczególności, do analizy lub prognozy zachowań, preferencji lub zainteresowań.