en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał
Zamówienia publiczne -

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

A-
A+

 

Remont Salonów WystawowychInformujemy, że w postępowaniu na remont salonów wystawowych Galerii arsenał w Białymstoku wpłynęły następujące oferty (kwoty brutto za całość remontu)

PHU Rutkowski                        75 060,00
Z.R.B. Andrzej Zielenkiewicz      76 998,00
PRO BUD                                102 090,00
Usługi Budowlane Michał Lasota  104 550,00
ATM - usługi budowlane            198 706,50
P. U.B. Budtar                         109 470,00
Bezbud                                  176 289,75
Remont salonów wystawowych Galerii Arsenał w Białymstoku
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Remont salonów wystawowych Galerii Arsenał w Białymstoku
2. Zamówienie obejmuje remont ścian salonów wystawowych polegający na:
- zabezpieczeniu podłogi drewnianej przed uszkodzeniem i instalacji oświetleniowej przed zapyleniem.
- przygotowanie ścian polegające na uśnięciu istniejących zabudów z suchego tynku i płyt drewnopochodnych
- pokryciu ścian murowanych płytami osb o grubości 18 mm a następnie płytami kartonowo gipsowymi 12 mm. Montaż płyt bezpośrednio do ściany (bez stelaża). Powierzchnia ok . 230 m 2
- pokryciu ścian z płyt drewnopochodnych płytami kartonowo - gipsowymi 12 mm. Powierzchnia ok.
185 m2
- zabezpieczenia łączeń i dolnych krawędzi płyt kartonowo – gipsowych siatką wzmacniającą i szpachlowanie szpachlą do spoinowania, następnie szpachlowanie całościowe powierzchni płyt i dwukrotne malowanie białą farbą lateksową (Tikurilla Super White)
- szpachlowanie i dwukrotne malowanie białą farbą lateksową przestrzeni recepcyjnej. Powierzchnia ok 50 m2
- szpachlowanie i dwukrotne malowanie białą farbą lateksową klatki schodowej  powierzchnia ok. 105 m2
- przeniesieniu istniejących gniazdek elektrycznych.
- montaż drzwi ukrytych w przejściu pomiędzy przestrzenią wystawową a biurową.
Szczegółowe plany salonów wystawowych dostępne są pod adresem:
https://galeria-arsenal.pl/galeria-arsenal-plany-rzuty
3. Wymagana gwarancja - 2 lata
4. Podane pomiary są orientacyjne. Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej i wykonanie własnych pomiarów po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel.  85 744 76 41.
5. Termin wykonania zamówienia: 13.01.2022 – 15.03.2022
6. Termin składania ofert: 04.01.2022 r. do godziny 12:00
7. Oferty należy składać na załączonym formularzu.
8. Osoby kontaktowe:
Marcin Masłowski, tel. 85 744 76 41, m.maslowski@galeria-arsenal.pl
Maciej Zaniewski, tel. 85 744 76 41, techniczny@galeria-arsenal.plZakupy dzieł sztuki w 2021 r.

Galeria Arsenał planuje w 2021 r zakupy następujących dzieł sztuki:

1. Małgorzata Mirga –Tas, „Phuter o Jakha / Open Your Eyes”, 2020, akryl i tkanina na płytach wiórowych i drewno, 185x235 cm
2. Diana Lelonek, „Wiosna na osiedlu Bema”, 2020, obiekt, gablota szklana 120x80x70 cm, wyposażona w oświetlenie z instalacją unikatowych obiektów znalezionych przez artystkę
3. Diana Lelonek, „Formy przetrwania”, 2020, wideo HD, 8’00’, edycja 1/3
4. Alina Kleytman, „Bajka o Starej Grubej Dziewczynce. Rozdział piąty: Notatki o Głupim Złym Byku, 2019, wideo 4’41’’, ed. 4+1
5. Karolina Breguła, „Zupa”, 2014, wideo HD, 18’56’’, ed. 3/5 + 2AP
6. Agnieszka Brzeżańska, Duchy ostryg, 2019, rzeźba, masa celulozowa, 9 figurek ok. 10x10x10 cm każda
7. Magdalena Łazarczyk, pięć kolaży z cyklu „Skrzydło poruszane palcami”, 2020, płytka pcv, żywica epoksydowa, 30x20 cm, 30x30 cm, 30x50 cm, 20x15 cm, 30x30 cm
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2, 15-222 Białystok, tel. (85) 742 03 53, e-mail: mail@galeria-arsenal.pl 
 
2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail na adres: iodo@galeria-arsenal.pl lub drogą pocztową na adres: Inspektor Ochrony Danych Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2, 15-222 Białystok, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 
3.    Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w szczególności w następującym zakresie: imiona, nazwiska, nazwy firm, dane adresowe, dane kontaktowe, NIP, nr REGON, PESEL, nr rachunku bankowego oraz inne dane niezbędne do realizacji celów, o których mowa w punkcie 4.
 
4.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz – w przypadku wyboru Państwa oferty – zawarcia umowy zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, a także wykonania tej umowy oraz wypełnienia związanych z jej zawarciem obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z prawa podatkowego.
         Państwa dane mogą być nadto przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Interesy, o których wyżej mowa, obejmują możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także rozpatrywania protestów, reklamacji lub skarg powstałych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia i zawartą umową.
 
5.    Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) lub f) RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także przepisów ustaw szczegółowych, np. ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przetwarzanie  określonych danych może wynikać z przepisów prawa lub przyjętych przez Administratora wymogów przetargowych lub umownych. Ewentualny brak danych w wymaganym zakresie mógłby uniemożliwić udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zawarcie umowy lub prowadzenie współpracy w innym zakresie.
 
6.    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla potrzeb których są one przetwarzane. W przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia lub realizacji umowy są one przechowywane do momentu wygaśnięcia wynikających z niej roszczeń, a po upływie tego terminu przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, wynikających z obowiązujących przepisów, np. podatkowych lub rachunkowych.
 
7.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do:
 
·         dostępu do danych. W przypadku gdy wykonanie obowiązków w zakresie udzielenia Państwu informacji odnośnie przetwarzanych danych, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
·         sprostowania danych;
·         usunięcia danych (w przypadkach określonych w art. 17 RODO);
·         ograniczenia przetwarzania danych (w przypadkach określonych w art. 18 RODO). Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza jednak przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
·         przenoszenia danych (w przypadkach określonych w art. 20 RODO);
·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadku określonych w art. 21 RODO).
         W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
         Uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych mogą Państwo realizować poprzez kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, na adres wskazany w punkcie 1 lub 2 powyżej.
 
8.    Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem, np. świadczącym na jego rzecz pomoc prawną, usługi pocztowe, usługi IT, płatnicze, itp. Ponadto dostęp do Państwa danych mogą uzyskać podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 
9.    Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu umożliwiającemu podejmowanie względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowaniu. Przez profilowanie rozumie się dowolną formę zautomatyzowanego (dokonywanego za pomocą urządzeń technicznych) przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych, w szczególności, do analizy lub prognozy zachowań, preferencji lub zainteresowań.
 
10.   Administrator uzyskał Państwa dane bezpośrednio od Państwa lub w sposób pośredni, od podmiotów, na rzecz lub w imieniu których Państwo działają, m.in. Państwa pracodawców, osób, których pozostają Państwo reprezentantami lub przedstawicielami, czy też innych podmiotów przekazujących Administratorowi Państwa dane w ramach realizowanej współpracy.

Pliki do pobrania

formularz oferty
docx
Klauzula informacyjna RODO
pdf