en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał
Dla zwiedzających -

Dla zwiedzających

Dla zwiedzających

Dla zwiedzających

A-
A+
GODZINY OTWARCIA

Wystawy są czynne od wtorku do niedzieli w godzinach 12:00-18:00
Ostatnie wejście na wystawy o godz. 17:30


ZASADY ZWIEDZANIA w czasie trwania epidemii COVID-19
 • W części wystawienniczej budynku Galerii przy ul.Mickiewicza 2 może przebywać jednocześnie 15 osób, przy utrzymaniu dystansu pomiędzy osobami minimum 2 metrów.
 • Do odwołania wyłącza się możliwość zwiedzania Galerii w zorganizowanych grupach.
 • Osoby przebywające na terenie Galerii są zobowiązane do:
  1. Zasłaniania ust i nosa maseczkami, chyba że z przepisów prawa powszechnie obowiązującego osoba jest zwolniona z takiego obowiązku;
  2. Dezynfekowania rąk przy wejściu na teren Galerii; środek dezynfekujący dostępny dla zwiedzających przy wejściu;
  3. Utrzymania minimum dwumetrowego dystansu między sobą (nie dotyczy rodziców z dziećmi oraz asystentów osób z niepełnosprawnościami).
  4. Zapraszamy do Galerii Widzów, którzy, według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Przed wejściem do Galerii na Wydarzenie/Wystawę, każdy Widz jest zobowiązany do złożenia pracownikowi obsługi wystaw obowiązkowego pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia (dalej jako Oświadczenie COVID), że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie Galerii. Rekomendowane jest wskazanie w oświadczeniu danych kontaktowych, tak by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także Państwa uprawnieniach z tego tytułu znajdują się na Oświadczeniu COVID.
 • Zwiedzających obowiązuje zakaz dotykania ścian, drzwi, okien, obiektów z uwagi na fakt, iż nie są i nie powinny być dezynfekowane. Zaleca się utrzymywanie dystansu, co najmniej 1 m od oglądanego obiektu.
 • Zaleca się nie dotykać infrastruktury znajdującej się na terenie Galerii bez uprzedniego zabezpieczenia dłoni rękawiczkami.
 • W punkcie Obsługi Zwiedzającego wyłącza się możliwość dotykania towaru i przeglądania książek.
 • Galeria zapewnia cykliczną dezynfekcję powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 • Osoby łamiące przepisy oraz zapisy regulaminu zwiedzania, a także niestosujące się do wskazań obsługi będą zobowiązane do opuszczenia terenu Galerii bez możliwości ubiegania się o zwrot za bilet wstępu.

Oświadczenie COVID
Przedprzewodnik omawiający zasady wizyty w Galerii Arsenał
Wideowizytówka w Polskim Języku Migowym


OPROWADZANIA GRUPOWE ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA


Prosimy grupy zorganizowane chcące zwiedzić wystawę o wcześniejszy kontakt z obsługą Galerii.
Grupy oprowadzamy od wtorku do piątku, w godz. 10:00 - 17:00 (ostatnie oprowadzanie rozpoczyna się nie później niż o godz. 17:00), po uprzednim zgłoszeniu grupy na adres:  m.maleczek@galeria-arsenal.pl oraz otrzymaniu mailowego potwierdzenia zwrotnego. Oprowadzanie jest w cenie biletu grupowego lub w czwartek za darmo.


CENY BILETÓW


Posiadaczom Białostockiej Karty Dużej Rodziny oraz Karty Aktywnego Seniora 60+ przysługuje zniżka w wysokości 50%
od cen biletów obowiązujących w Galerii Arsenał. (zniżka dotyczy biletów na wystawy; cennik poniżej)

Miło nam poinformować, iż Galeria Arsenał w Białymstoku przystąpiła do programu Kultura Dostępna, wdrażanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki niemu osoby uczące się, które nie ukończyły 26 roku życia, będą mogły zwiedzać wystawy prezentowane w głównej siedzibie przy ul. A. Mickiewicza 2 oraz w budynku elektrowni – przy ul. Elektrycznej 13 – za złotówkę.


W każdy CZWARTEK oraz NIEDZIELĘ BEZ HANDLU wstęp BEZPŁATNY

W pozostałe dni obowiązują następujące ceny biletów:

 1. Bilet jednorazowy upoważniający do wstępu na wystawę prezentowaną w przestrzeni wystawienniczej Galerii Arsenał oraz Galerii Arsenał elektrownia:
  1. bilet normalny – 8 zł (słownie: osiem złotych),
  2. bilet ulgowy – 4 zł (słownie: cztery złote),
  3. bilet "Kultura Dostępna" - 1 zł (słownie: jeden złoty; przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentom do 26 roku życia, z zastrzeżeniem pkt 4.4).
  4. Instytucje (np. szkoły, przedszkola, itp.) mają możliwość zakupienia biletu grupowego w cenie stanowiącej trzykrotność ceny biletu normalnego, tj. 24 zł (słownie dwadzieścia cztery złote). Bilet grupowy przysługuje grupie liczącej co najmniej 6 osób
  5. Bilet jednorazowy jest ważny w dniu dokonania jego zakupu oraz w dniu następnym, na wszystkie prezentowane wystawy. Jeżeli dzień następny jest dniem, w którym wystawy nie są udostępniane zwiedzającym (np.: poniedziałek, dzień poświąteczny, itp.), bilet jest ważny w kolejnym, najbliższym dniu udostępniania wystaw.
 2. Bilet ulgowy przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:
  1. studentom studiów doktoranckich, nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, pracownikom dydaktycznym uczelni wyższych, z zastrzeżeniem pkt 4.4),
  2. osobom powyżej 60 roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom z niepełnosprawnościami wraz z asystentami,
  3. osobom odznaczonym odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej",
  4. kombatantom.
 3. Poszczególnych rodzajów ulg i zniżek nie wolno łączyć.
 4. Prawo do bezpłatnego wstępu przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:
  1. dzieciom do lat 7,
  2. podopiecznym placówek opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych oraz uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej, pensjonariuszom domów pomocy społecznej,
  3. pracownikom instytucji kultury,
  4. nauczycielom oraz studentom szkół artystycznych wszystkich stopni,
  5. osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis",
  6. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA),
  7. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305).
 5. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do galerii są:
  1. legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta,
  2. legitymacje emeryta/rencisty,
  3. legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,
  4. legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w pkt 2.1,
  5. legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w pkt 2.3, 4.5,
  6. zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie,
  7. aktualne legitymacje członkowskie stowarzyszeń wymienionych w pkt 4.6,
  8. Karta Polaka,
  9. dokumenty potwierdzające wiek,
  10. Białostocka Karta Dużej Rodziny oraz Karta Aktywnego Seniora 60+.
 6. Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do galerii powinna okazać upoważnionemu pracownikowi galerii ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do galerii wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.
 7. W przypadku organizowania przez Galerię odpłatnych warsztatów cenę za uczestnictwo w warsztatach ustala się w wysokości ceny biletu ulgowego.REGULAMIN ZWIEDZANIA WYSTAW ORGANIZOWANYCH W GALERII ARSENAŁ W BIAŁYMSTOKU
 1. Postanowienia ogólne
  1. Wystawy w Galerii Arsenał w Białymstoku (dalej jako „GA”) są otwarte dla publiczności od wtorku do niedzieli, z wyjątkiem 1 stycznia, 6 stycznia, Wielkanocy, 1 maja, 3 maja, Bożego Ciała, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 24 grudnia i 25 grudnia, w godzinach od 10:00 do 18:00, z zastrzeżeniem ust.7 i ust. 8.
  2. Wystawy są udostępniane publiczności w siedzibie GA przy ul. Adama Mickiewicza 2 w Białymstoku oraz w budynku starej elektrowni przy ul. Elektrycznej 13 w Białymstoku.
  3. Warunkiem wejścia na wystawę jest zakupienie i posiadanie ważnego biletu. Bezpłatne wejście w dni, w których zwiedzanie jest co do zasady płatne, wymaga uprzedniej zgody Dyrektora GA.
  4. Sprzedaż biletów dokonywana jest w GA najpóźniej do godziny 17:30.
  5. W każdy czwartek oraz niedzielę bez handlu wstęp na wystawy jest bezpłatny.
  6. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia GA, wysokości opłat, dni bezpłatnych oraz przysługujących ulg, wprowadzone są odrębnymi Zarządzeniami Dyrektora GA i są dostępne na stronie internetowej www.galeria-arsenal.pl w zakładce „Galeria – Dla zwiedzających” oraz w GA.
  7. Od powyższych zasad, mogą zostać wprowadzone wyjątki, a informacja o nich zamieszczana będzie na stronie internetowej www.galeria-arsenal.pl w zakładce „Galeria – Dla zwiedzających”.
  8. W czasie trwania epidemii COVID-19 oraz w innych wyjątkowych sytuacjach, zasady zwiedzania mogą zostać zmienione Zarządzeniem Dyrektora GA.
  9. Wstęp na wystawę jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Ogólne zasady zwiedzania
  1. Podczas zwiedzania należy zachować spokój i ciszę. Nie należy wykonywać gwałtownych ruchów, a w szczególności biegać.
  2. Podczas zwiedzania należy zachować ostrożność, tak aby nie uszkodzić eksponatów.
  3. Nie wolno dotykać eksponatów oraz elementów architektury wystawowej.
  4. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie ponoszą ich opiekunowie, którzy zobowiązani są do zwrócenia szczególnej uwagi na podopiecznych.
  5. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń wydawanych przez ochronę, opiekunów wystaw i pozostały personel GA.
  6. Osoby zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu mienia lub osób, osoby zakłócające porządek zwiedzania innym zwiedzającym, osoby naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych, mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu GA.
  7. Zakazuje się filmowania i wykonywania fotografii przy użyciu lampy błyskowej i/lub statywu.
  8. W przypadku niektórych wystaw mogą również zostać wprowadzone całkowite zakazy wykonywania fotografii wszystkich lub wybranych eksponatów.
   Podczas zwiedzania zakazuje się:
   1. wnoszenia lub spożywania jedzenia lub napojów, a także palenia tytoniu i e-papierosów;
   2. wnoszenia przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu;
   3. wchodzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
   4. używania instrumentów muzycznych lub sprzętu odtwarzającego dźwięk.
  9. W szczególnych sytuacjach zwiedzający mogą zostać poproszeni o okazanie zawartości bagażu. Osoby, które odmówią kontroli, nie zostaną wpuszczone na teren GA.
 3. Pozostałe postanowienia:
  1. Zgody Dyrektora GA wymaga:
   1. prowadzenie na terenie GA działalności gospodarczej, w tym akwizycji,
   2. organizowanie na terenie GA zgromadzeń, akcji reklamowych, sesji fotograficznych,
   3. prezentowanie na terenie GA transparentów, flag, symboli i emblematów,
   4. wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii w celach innych niż do użytku własnego.
  2. Uszkodzenie lub zniszczenie eksponatu lub elementów architektury ekspozycyjnej skutkuje koniecznością spisania protokołu.
  3. Galeria stosuje w formie znaków słowno-graficznych informacje o wrażliwych treściach niektórych wystaw. Informacje takie zamieszczane są w przestrzeni ekspozycyjnej.

Galeria Arsenał zaprasza!

Przejdź do odtwarzania filmu

Bieżące wystawy

10.04 - 02.06

Amélie Bouvier. Tam, gdzie słońce kładzie się spać

mężczyzna leżący w wysokiej trawie
10.04 - 02.06

Diana Lelonek. Kompost

Flaga Moniki Drożyńskiej zawieszona na budynku Galerii Arsenał. Na fladze gest zwycięstwa, pomiędzy palcem wskazującym a środkowym napis 2 M.
01.06 - 01.06

Solidarność i sprawstwo - wystawa wirtualna