en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

Rezydencje artystyczne STRONG TOGETHER / СИЛЬНІ РАЗОМ

Rezydencje artystyczne STRONG TOGETHER / СИЛЬНІ РАЗОМ

15.12.2023 - 31.08.2024
A-
A+
[09.02.2024] - OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OPEN CALL

Otrzymaliśmy 45 zgłoszeń do konkursu STRONG TOGETHER ART RESIDENCY COMPETITION, spośród których jury wybrało 7 artystów. Gratulujemy tym, których zgłoszenia otrzymały najwięcej głosów:

Bozhena Kushnir
Irene Moroz
Natalia Kurnosova
Anastasiia Leliuk
Victoria Télétienne
Evseviya Zyakina
Eva AlvorGaleria Arsenał w Białymstoku i Platforma Praktyk Interdyscyplinarnych Open Place, jednocząc swoją wiedzę i kompetencje, planują realizację kompleksowego programu wydarzeń, który połączy artystów z Ukrainy, uchodźców z Ukrainy w Białymstoku i mieszkańców Białegostoku, zapewni zainteresowanym stronom maksymalny dostęp do procesów edukacyjnych i artystycznych, stworzy bezpieczną przestrzeń do interakcji i integracji oraz zakwestionuje role: gość – gospodarz, uchodźca – obywatel.

Program Strong Together ma na celu:
wspieranie ukraińskich artystów poprzez umożliwienie im kontynuowania praktyki artystycznej w ramach programu rezydencyjnego. Zaoferowanie uchodźcom z Ukrainy zróżnicowanego programu działań kulturalnych i edukacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych. Wdrożenie wielokulturowych działań integracyjnych, warsztatów i wydarzeń o charakterze artystycznym, edukacyjnym i interdyscyplinarnym, opartych na praktykach i strategiach pracy ze społecznościami ukraińskich artystów rezydującymi w Białymstoku;

testowanie różnych podejść do współpracy z uchodźcami z Ukrainy na bazie praktyk artystycznych twórców zaproszonych na rezydencję;

zbudowanie opartej na zaufaniu relacji między migrantami a instytucją kultury, a także zaangażowanie nowych odbiorców (zarówno spośród ukraińskich artystów, jak i społeczności ukraińskiej w Białymstoku) w proponowane działania.

Program Strong Together dąży do:
wspierania ukraińskich uchodźców poprzez oferowanie im programu kulturalnego i edukacyjnego skierowanego do różnych grup wiekowych, zapewniającego współpracę na różnych płaszczyznach. Programu, który miałby efekt terapeutyczny, a także wzmocniłby uchodźców z Ukrainy poprzez zapewnienie dostępu do nowej wiedzy i narzędzi do autoprezentacji;

wspierania ukraińskich artystów poprzez oferowanie rezydencji dla twórców i ich rodzin, umożliwienie im kontynuowania praktyki artystycznej, nawiązania kontaktów z artystami i kontekstem artystycznym Białegostoku i Polski.

Program Strong Together skierowany jest do artystów z Ukrainy, którzy rozwijają praktyki zaangażowane społecznie, oraz ukraińskich uchodźców mieszkających w Białymstoku i okolicach: dzieci, nastolatków i dorosłych, w tym rodzin z dziećmi.

Program zakłada, że ukraińscy artyści to nie tylko osoby potrzebujące wsparcia, ale przede wszystkim potencjalni uczestnicy lokalnych społeczności, współczesnej sztuki/kultury i międzynarodowej współpracy artystycznej; z kolei grupy docelowe projektów kulturalnych/artystycznych to nie tylko ich odbiorcy, ale przede wszystkim współtwórcy.
Oczekujemy, że artyści z Ukrainy zaoferują zróżnicowany program warsztatów opartych na ich praktyce i będą działać jako pośrednicy między galerią, jej ofertą edukacyjną i kulturalną a uchodźcami z Ukrainy. Galeria z kolei zapewni przestrzeń dla wydarzeń integracyjnych, warsztatów, wykładów, prezentacji oraz zorganizuje spotkania artystów ukraińskich ze środowiskiem artystycznym Białegostoku i Polski.
Program będzie rozwijany w ścisłej współpracy z artystami, którzy będą proponować wydarzenia kulturalne i edukacyjne, oraz uchodźcami, którzy są główną grupą docelową tych wydarzeń.
Od każdego artysty uczestniczącego w programie oczekuje się: zaproponowania i przeprowadzenia dwóch warsztatów dla społeczności oraz jednej publicznej prezentacji jego praktyki w formacie wybranym przez artystę.
Podczas każdego okresu rezydencji artystom z Ukrainy zostaną zorganizowane: dwie wycieczki w celu zaznajomienia się z obecnymi i historycznymi zjawiskami kulturalnymi w Białymstoku oraz poznania kultury wschodnich regionów Polski, a także dwa spotkania z polskimi artystami, które posłużą jako okazja do wymiany międzykulturowej.

REGULAMIN:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ZqkKrlBvAuWnlrird0r7wblTrUdI13AD
________________

[UA]

[09.02.2024] Під час конкурсу КОНКУРСУ МИСТЕЦЬКИХ РЕЗИДЕНЦІЙ " SRTONG TOGETHER / СИЛЬНІ РАЗОМ" ми отримали 45 заявок, з яких журі обрало 7 художниць. Вітаємо тих, чиї заявки набрали найбільшу кількість голосів:

Божена Кушнір
Ірен Мороз
Наталія Курносова
Анастасія Лелюк
Вікторія Телетьєн
Євсевія Зякіна
Єва Алвор


ВІДКРИТИЙ КОНКУРС OPEN CALL — заявки приймаються до 31.01.2024:
https://galeria-arsenal.pl/wydarzenia/open-call-do-rezydencji-artystycznych-strong-together

Поєднуючи знання та компетенції, Галерея Арсенал в Білостоці та Платформа міждисциплінарних практик Відкритий Простір мають на меті реалізувати комплексну програму заходів, яка б об'єднувала митців з України, біженців з України в Білостоці та мешканців Білостоку, забезпечувала максимальний доступ зацікавлених осіб до освітніх та мистецьких процесів, створювала безпечний простір для взаємодії та інтеграції, підважувала ролі гість-господар, біженець-громадянин.

Програма Сильні разом має на меті:
підтримати українських митців, надавши їм можливість продовжити свою мистецьку практику в рамках програми резиденцій. Запропонувати біженцям з України різноманітну програму культурних та освітніх заходів, спрямованих на різні вікові групи. Реалізовувати мультикультурні та інтеграційні заходи, мистецькі, освітні та міждисциплінарні воркшопи та події, спираючись на практики та стратегії роботи зі спільнотами українських митців, що перебуватимуть в резиденціях в Білостоці.

тестувати різноманітні підходи до співпраці з біженцями з України на основі різних мистецьких практик запрошених до резиденції художників.
побудувати довірливі відносини між мігрантами та культурною інституцією, а також залучити нових адресатів (як серед українських митців, так і серед української громади в Білостоці) до пропонованих заходів.

Програма Сильні разом підтримує:
українських біженців, пропонуючи культурно-освітню програму, розраховану на різні вікові групи, яка
пропонує співпрацю на різних рівнях і для різних потреб. Програма, яка б мала терапевтичний ефект,
а також розширювала можливості біженців з України, надаючи доступ до нових знань та інструментів
для саморепрезентації;
українських митців, пропонуючи резиденції для художників та їхніх родин. Надати можливість
продовжувати мистецьку практику, налагоджувати зв'язки з митцями та мистецьким контекстом
Білостока і Польщі.

Програма Сильні разом спрямована на митців з України, які працюють із соціально залученими
практиками та українських біженців, які проживають у Білостоці та сусідніх районах: маленьких дітей,
підлітків і дорослих, зокрема, сімей з дітьми.
Українські митці розглядаються не лише як ті, що потребують підтримки, а передусім як потенційні
учасники місцевих громад, сучасного мистецтва/культури та міжнародної співпраці у сфері мистецтва;
цільові групи культурних/мистецьких проектів розглядаються не лише як аудиторія, а передусім
як співтворці.
Ми очікуємо що художники з України запропонують різноманітну програму воркшопів, засновану на їхніх
практиках, і виступлять посередниками між галереєю, її освітніми та культурними пропозиціями
та біженцями з України. Галерея, у свою чергу надаватиме простір для інтеграційних заходів, воркшопів,
лекцій, презентацій та організовуватиме зустрічі між українськими митцями та мистецькою спільнотою
Білостока і Польщі.
Програма буде формуватися у тісній співпраці з митцями, які пропонуватимуть культурні та освітні заходи,
та біженцями, які є основною цільовою групою цих заходів.
Ми очікуємо, що кожен художник/художниця що братиме участь у програмі запропонує і проведе
2 воркшопи для громади і одну публічну презентацію своєї практики у форматі, обраному художником/
художницею.
Протягом кожного періоду резиденції для митців з України буде організовано 2 екскурсії для ознайомлення
з поточним та історичним культурним рухом у Білостоці, для дослідження культури східних регіонів Польщі,
а також 2 зустрічі з польськими митцями, які слугуватимуть простором для міжкультурної взаємодії

ПОЛОЖЕННЯ:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ZqkKrlBvAuWnlrird0r7wblTrUdI13AD
zusa
https://www.facebook.com/zusaculture
https://www.instagram.com/zusaculture/


Insha Osvita
https://www.facebook.com/inshaosvita/
https://www.instagram.com/insha_osvita_community/

Powiązane Wydarzenia

01.03 - 30.04

Bozhena Kushnir i Iren Moroz - artystki rezydentki programu STRONG TOGETHER

Powiązane Wydarzenia

01.04 - 31.05

Natalia Kurnosova - artystka rezydentka programu STRONG TOGETHER

Powiązane Wydarzenia

01.05 - 30.06

Eva Alvor i Viktoriia Teletyen - artystki rezydentki programu Strong Together

Powiązane Wydarzenia

16.01 - 31.01

OPEN CALL do rezydencji artystycznych STRONG TOGETHER