en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

Warsztaty - Framed in Belarus / Solidarity stitching / (Inter)national stitching solidarity / са свету па нітцы Festiwal Przebudzonych Tutaka Фестываль Абуджаных Tutaka

Warsztaty - Framed in Belarus / Solidarity stitching / (Inter)national stitching solidarity / са свету па нітцы Festiwal Przebudzonych Tutaka Фестываль Абуджаных Tutaka

16.07.2022 / 14 - 17
Miejsce: Miejsce: Festiwal Przebudzonych Tutaka, polana Boryk, Gródek (STREFA TAMAKA, Namiot 2)
A-
A+
Galeria Arsenał w Białymstoku oraz Fundacja Tutaka zapraszają  na warsztaty „Framed in Belarus/ Oprawione w Białorusi” towarzyszące Festiwalowi Tutaka

Галерэя Арсенал у Беластоку і Фонд Tutaka запрашаюць на майстар-класы „Framed in Belarus/ Апраўленае ў Беларусі”, якія таварышаць Фестывалю Tutaka

Warsztat prowadzony przez białoruską artystkę Rufinę Bazlovą jest przeznaczony dla wszystkich pragnących wyrazić solidarność z Białorusią, zainteresowanych tradycyjnym haftem i chętnych do uczestnictwa w nowym przedsięwzięciu z obszaru sztuki społecznej – Framed in Belarus – rozważającym temat więźniów politycznych. Celem akcji Framed in Belarus jest opowiedzenie historii wszystkich bezprawnie skazanych białoruskich obywateli i obywatelek, stworzenie ich portretów tradycyjną techniką haftu białoruskiego – czerwoną nicią na białym tle – i przedstawienie istotnego etapu w historii Białorusi z wykorzystaniem (między)narodowego rękodzieła ludowego.
W czasie warsztatu uczestnikom zostaną przedstawione koncepcja i założenia przedsięwzięcia. Będą oni również mieli możliwość obejrzenia prac hafciarskich autorstwa osób z innych krajów. Program warsztatu obejmuje podstawy haftu krzyżykowego. Rufina podzieli się umiejętnościami koniecznymi początkującym hafciarzom i hafciarkom.

Wstęp wolny

Prowadzenie: Rufina Bazlova

Warsztaty są częścią projektu „Oprawione w Białorusi – projekt społeczno-artystyczny framedinbelarus.net”.
Zachęcamy do zapoznania się z ideą projektu.


Warsztaty - Framed in Belarus / Solidarity stitching / (Inter)national stitching solidarity / са свету па нітцы
Festiwal Przebudzonych Tutaka
Фестываль Абуджаных Tutaka

16.07.2022, godz. 14-17
16.07.2022, час 14-17

Miejsce: polana Boryk, Gródek
Месца: паляна Барык, Гарадок

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stitchit (Rufina Bazlova & Sofia Tocar) i Kolektyw
Stitchit to kolektyw artystyczny założony w 2021 roku przez artystkę wizualną Rufinę Bazlovą i kuratorkę Sofię Tocar, które nawiązały współpracę dla potrzeb analizy i komentowania palących kwestii społeczno-politycznych z wykorzystaniem tradycyjnej techniki haftu jako narzędzia oporu i dialogu. Stitchit zaprasza do udziału w procesie twórczym różne środowiska i pojedyncze osoby. Granice autorstwa ulegają zatarciu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba osób oficjalnie pozbawionych wolności z przyczyn politycznych przekroczyła w Białorusi 1.200.
Celem przedsięwzięcia #FramedinBelarus jest opowiedzenie historii wszystkich bezprawnie skazanych białoruskich obywateli i obywatelek i stworzenie ich portretów tradycyjną techniką haftu białoruskiego – czerwoną nicią na białym tle – a tym samym dokonanie swoistego zapisu istotnego etapu w historii Białorusi, z wykorzystaniem kodu kulturowego wbudowanego w ozdobne wzory ludowe.
Haft jest doświadczeniem czasochłonnym i medytacyjnym, sprzyjającym skupieniu myśli i odczuć na wybranej osobie osadzonej. Czas jest tym, czego zostają pozbawieni ludzie w więzieniach – i to właśnie czas składamy w drobnej ofierze, pracując nad portretem więźnia politycznego.
Makatki stają się skróconym zapisem historii uwięzienia – imiona i nazwiska osób osadzonych i znaki spraw karnych widnieją w górnej części prac. Sama akcja ma charakter kampanii społecznej. Artystka zamieszcza wzory hafciarskie na swojej stronie internetowej, zachęcając innych, by dołączyli do przedsięwzięcia. Każdy nowy uczestnik otrzymuje instrukcje dotyczące haftu, adres zakładu karnego, w którym przebywa osoba osadzona oraz informację na temat stron internetowych, za pośrednictwem których można wspierać więźniów. Makatki przedstawiają mury więzienne, z których osypują się kamienie, przywodząc na myśl zwiastun nadziei. Biorąc pod uwagę ogólny kontekst przedsięwzięcia można uznać, że podejmowanie wspólnych działań jest kluczowym elementem drogi ku wolności.
W wyniku podjętej akcji powstanie patchworkowa narzuta, stworzona wspólnie z wszystkich wyhaftowanych portretów – namacalny symbol nierozerwalnych powiązań wydarzeń politycznych z ludzkim losem.

____
RUFINA BAZLOVA – białoruska artystka, która mieszka i pracuje w Pradze. Zajmuje się ilustracją, komiksem, książką artystyczną, lalkarstwem, scenografią i sztuką performansu. Sławę międzynarodową przyniósl jej cykl Historia białoruskich wyszywanek, wykorzystujący tradycyjny haft ludowy jako narzędzie służące opisywaniu demonstracji pokojowych organizowanych w Białorusi. Znana jest również jako autorka komiksu stworzonego w całości techniką haftu – Zhenokol (Feminnature) – analizującego temat feminizmu w tradycjach ludowych. Bazlova ukończyła studia magisterskie na kierunku ilustracji (FDU LS, ZČU. 2015) i licencjackie na kierunku scenografii (KALD, DAMU. 2020). 
 

Майстар-клас беларускай мастачкі Руфіны Базловай адрасаваны ўсім жадаючым выказаць салідарнасць з Беларуссю, зацікаўленым традыцыйнай вышыўкай і тым, хто хоча прыняць удзел у новым праекце з галіны сацыяльнага мастацтва – Framed in Belarus – прысвечанаму тэме палітычных зняволеных. Мэта акцыі Framed in Belarus – расказаць гісторыі ўсіх незаконна асуджаных беларускіх грамадзян і грамадзянак, стварыць іх “партрэты” ў традыцыйнай тэхніцы беларускага вышыўкі – чырвонай ніткай на белым фоне – і прадставіць важны этап ў гісторыі Беларусі з выкарыстаннем (між)нацыянальнага народнага рамяства.
На майстар-класе ўдзельнікам будуць прадстаўлены канцэпцыі і прынцыпы акцыі. У іх таксама будзе магчымасць убачыць вышываныя працы ўдзельнікаў з іншых краін. Праграма семінара ўключае ў сябе асновы вышыўкі крыжам. Руфіна падзеліцца навыкамі, неабходнымі вышывальшчыкам і вышывальшчыцам, якія толькі пачынаюць свой шлях у гэтым рамястве.
Правядзенне: Руфіна Базлова

Майстар-класы з’яўляюцца часткай праекта “Framed in Belarus – social-art project framedinbelarus.net”.
Прапануем пазнаёміцца з яго ідэяй.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stitchit (Руфіна Базлова & Соф’я Токар) і Калектыў
Stitchit – гэта арт-калектыў, створаны ў 2021 годзе візуальнай мастачкай Руфінай Базловай і куратаркай Соф’яй Токар, мэта супрацоўніцтва якіх – аналізаваць і каментаваць актуальныя сацыяльна-палітычныя пытанні з выкарыстаннем традыцыйнай тэхнікі вышыўкі ў якасці інструмента супраціву і дыялогу. Stitchit запрашае да ўдзелу ў творчым працэсе розныя супольнасці і асобных людзей. Межы аўтарства размываюцца.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Колькасць людзей, афіцыйна пазбаўленых волі па палітычных прычынах, у Беларусі перавысіла лічбу 1.200.
Мэта акцыі #FramedinBelarus – расказаць гісторыю ўсіх незаконна асуджаных грамадзян і грамадзянак Беларусі, стварыць іх “партрэты” ў традыцыйнай тэхніцы беларускай вышыўкі – чырвонай ніткай на белым фоне – і такім чынам запісаць у памяці важны этап беларускай гісторыі, з выкарыстаннем культурнага кода, убудаванага ў дэкаратыўныя народныя ўзоры.
Вышыўка – гэта працаёмкі і медытатыўны досвед, які спрыяе засяроджванню думак і пачуццяў на лёсе выбранага палітычнага зняволенага. Час – гэта тое, чаго пазбаўляюць людзей у турмах – і менавіта гэты час мы прыносім як сціплую ахвяру, працуючы над “партрэтам” асуджанага.
Вышываныя палотны становяцца скарочаным запісам гісторыі зняволення – імёны зняволеных і атрыбуцыі крымінальных спраў пазначаныя ў верхняй частцы прац. Сама акцыя носіць характар сацыяльнай кампаніі. Мастачка змяшчае схемы вышывак на сваім сайце, заахвочваючы іншых далучыцца да творчага працэсу. Кожны новы ўдзельнік атрымлівае інструкцыі па вышыўцы, адрас папраўчай установы, у якой знаходзіцца зняволены, і інфармацыю пра сайты, праз якія можна падтрымліваць зняволеных. У вышываных сюжэтах можна заўважыць, як з турэмных муроў абсыпаюцца камяні, – і гэта прадвесце надзеі. Улічваючы агульны кантэкст акцыі, можна лічыць, што сумесныя дзеянні з'яўляецца ключавым кампанентам шляху да свабоды.
У выніку распачатай акцыі паўстане лапікавае палатно, створанае з усіх вышытых гісторый – адчувальны сімвал непарыўных сувязей палітычных падзей з чалавечым лёсам.

____
РУФІНА БАЗЛОВА – беларуская мастачка, якая жыве і працуе ў Празе. Займаецца ілюстрацыяй, коміксам, мастацкай кнігай, лялечным мастацтвам, сцэнаграфіяй і перфарматыўным мастацтвам. Міжнародную вядомасць ёй прынёс цыкл “Гісторыя беларускай Выжыванкі”, які выкарыстоўвае традыцыйную народную вышыванку як інструмент для апісання мірных дэманстрацый, арганізаваных у Беларусі. Яна таксама вядомая як аўтарка коміксу, створанага цалкам у тэхніцы вышыўкі “Ženokol/(Feminnature)” – твор аналізуе тэму фемінізму ў народных традыцыях. Руфіна Базлова скончыла магістратуру па спецыяльнасці “Ілюстрацыя” (FDU LS, ZČU. 2015) і бакалаўрыят па спецыяльнасці “Сцэнаграфія” (KALD, DAMU. 2020).
 

 

Warsztaty w ramach cyklu Galerii Arsenał w Białymstoku "Dialog".

Bieżące wydarzenia

02.12 - 02.12

Spotkanie przedkolędnicze wokół stołu

08.12 - 08.12

ŻUBROFFKA W ARSENALE

09.12 - 09.12

Wzrost musi odejść!

03.12 - 03.12

Oprowadzanie autorsko-kuratorskie po wystawach "Jasanský Polák Karny" i "Śpiewamy, zamiast wzdychać"