en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał
Zamówienia publiczne -

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

A-
A+

 


Przebudowa budynku Starej Elektrowni Galerii arsenał w białymstoku

1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa budynku starej elektrowni Galerii Arsenał w Białymstoku przy ulicy Elektrycznej 13 w Białymstoku zgodnie z projektem budowlanym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest na stronie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/511498

Na powyższej stronie udostępnione są do pobrania wszystkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem.

2. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
3. Tryb postępowania: Art. 275 pkt 1 PZP

 

Zakupy dzieł sztuki w 2021 r.

Galeria Arsenał planuje w 2021 r zakupy następujących dzieł sztuki:

1. Małgorzata Mirga –Tas, „Phuter o Jakha / Open Your Eyes”, 2020, akryl i tkanina na płytach wiórowych i drewno, 185x235 cm
2. Diana Lelonek, „Wiosna na osiedlu Bema”, 2020, obiekt, gablota szklana 120x80x70 cm, wyposażona w oświetlenie z instalacją unikatowych obiektów znalezionych przez artystkę
3. Diana Lelonek, „Formy przetrwania”, 2020, wideo HD, 8’00’, edycja 1/3
4. Alina Kleytman, „Bajka o Starej Grubej Dziewczynce. Rozdział piąty: Notatki o Głupim Złym Byku, 2019, wideo 4’41’’, ed. 4+1
5. Karolina Breguła, „Zupa”, 2014, wideo HD, 18’56’’, ed. 3/5 + 2AP
6. Agnieszka Brzeżańska, Duchy ostryg, 2019, rzeźba, masa celulozowa, 9 figurek ok. 10x10x10 cm każda
7. Magdalena Łazarczyk, pięć kolaży z cyklu „Skrzydło poruszane palcami”, 2020, płytka pcv, żywica epoksydowa, 30x20 cm, 30x30 cm, 30x50 cm, 20x15 cm, 30x30 cm

Plan postępowań o zamówienia publiczne

W 2021 roku Galeria Arsenał planuje następujące postępowania o wartości powyżej 130 000 zł:
1. Przebudowa budynku starej elektrowni polegająca na wymianie stropów, posadzek, budowy ścian działowych, wyburzeniach - roboty budowlane, tryb podstawowy, orientacyjna wartości zamówienia 450 000 zł, wszczęcie postępowania czerwiec 2021.
2. Ochrona Galerii Arsenał, usługa, tryb podstawowy, orientacyjna wartości zamówienia 160 000 zł, wszczęcie postępowania październik 2021.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2, 15-222 Białystok, tel. (85) 742 03 53, e-mail: mail@galeria-arsenal.pl 
 
2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail na adres: iodo@galeria-arsenal.pl lub drogą pocztową na adres: Inspektor Ochrony Danych Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2, 15-222 Białystok, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 
3.    Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w szczególności w następującym zakresie: imiona, nazwiska, nazwy firm, dane adresowe, dane kontaktowe, NIP, nr REGON, PESEL, nr rachunku bankowego oraz inne dane niezbędne do realizacji celów, o których mowa w punkcie 4.
 
4.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz – w przypadku wyboru Państwa oferty – zawarcia umowy zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, a także wykonania tej umowy oraz wypełnienia związanych z jej zawarciem obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z prawa podatkowego.
         Państwa dane mogą być nadto przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Interesy, o których wyżej mowa, obejmują możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także rozpatrywania protestów, reklamacji lub skarg powstałych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia i zawartą umową.
 
5.    Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) lub f) RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także przepisów ustaw szczegółowych, np. ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przetwarzanie  określonych danych może wynikać z przepisów prawa lub przyjętych przez Administratora wymogów przetargowych lub umownych. Ewentualny brak danych w wymaganym zakresie mógłby uniemożliwić udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zawarcie umowy lub prowadzenie współpracy w innym zakresie.
 
6.    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla potrzeb których są one przetwarzane. W przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia lub realizacji umowy są one przechowywane do momentu wygaśnięcia wynikających z niej roszczeń, a po upływie tego terminu przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, wynikających z obowiązujących przepisów, np. podatkowych lub rachunkowych.
 
7.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do:
 
·         dostępu do danych. W przypadku gdy wykonanie obowiązków w zakresie udzielenia Państwu informacji odnośnie przetwarzanych danych, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
·         sprostowania danych;
·         usunięcia danych (w przypadkach określonych w art. 17 RODO);
·         ograniczenia przetwarzania danych (w przypadkach określonych w art. 18 RODO). Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza jednak przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
·         przenoszenia danych (w przypadkach określonych w art. 20 RODO);
·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadku określonych w art. 21 RODO).
         W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
         Uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych mogą Państwo realizować poprzez kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, na adres wskazany w punkcie 1 lub 2 powyżej.
 
8.    Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem, np. świadczącym na jego rzecz pomoc prawną, usługi pocztowe, usługi IT, płatnicze, itp. Ponadto dostęp do Państwa danych mogą uzyskać podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 
9.    Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu umożliwiającemu podejmowanie względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowaniu. Przez profilowanie rozumie się dowolną formę zautomatyzowanego (dokonywanego za pomocą urządzeń technicznych) przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych, w szczególności, do analizy lub prognozy zachowań, preferencji lub zainteresowań.
 
10.   Administrator uzyskał Państwa dane bezpośrednio od Państwa lub w sposób pośredni, od podmiotów, na rzecz lub w imieniu których Państwo działają, m.in. Państwa pracodawców, osób, których pozostają Państwo reprezentantami lub przedstawicielami, czy też innych podmiotów przekazujących Administratorowi Państwa dane w ramach realizowanej współpracy.

Pliki do pobrania

Formularz ofertowy
docx
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
pdf
Klauzula informacyjna RODO
pdf
Projekt umowy ochrona
pdf