en
Menu
Logo Galerii Arsenał

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

A+
A-

 

Galeria Arsenał informuje, że w postępowaniu dotyczącym zakupu projektora multimedialnego NEC P502HL-2 wpłynęły nastepujące oferty:
Microsystem  Group , Warszawa           13.799 netto    16.972,77 brutto
Makaris, Zarzecze                                   10.325,20 netto  12.700 brutto
DIGIRAM.PL , Szczecin                            11.056,10 netto  13.599 brutto
Projekcja Sp. z o.o., Wrocław                9.341,46 netto   11.490 brutto
Videoprojektor 24, Zielona Góra           11.300,81 netto   13.900 brutto
celexon Poland Sp. z o.o. Sp. k.                      

Dostawa projektora multimedialnego
Galeria Arsenał w Białymstoku zaprasza do składania ofert w postępowaniu dostawę projektora multimedialnego,
 
1.Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje dostawę  jednego projektora NEC P502HL-2
2. Tryb zamówienia - zamówienie do 30 tys. Euro
 - rozeznanie rynku na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Galerii Arsenał
3. Termin wykonania zamówienia – 18.04 - 07.05.2019
4. Kryteria oceny ofert – cena 100%
5. Czas i miejsce składania ofert - do 18.04.2019 godz.12:00 w sekretariacie Galerii Arsenał, Mickiewicza 2, 15-222 Białystok
lub w formie elektronicznej na adres m.maslowski@galeria-arsenal.pl w tym samym terminie. Z uwagi na kwestie techniczne jak np. działanie filtrów antyspamowych w wypadku przesłania oferty drogą elektroniczną potwierdzeniem wpływu jest wiadomość zwrotna od zamawiającego. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto.
6. Osoby kontaktowe:
Marcin Masłowski - 85 7447641, m.maslowski@galeria-arsenal.pl
7. Składając ofertę zgadzają się państwo na przetwarzanie danych osobowych na zasadach zawartych poniżej.

Plan zamówień publicznych


Galeria Arsenał informuje, że nie planuje w roku 2019 udzielania zamówień publicznych powyżej 30.000 euro w trybach przewidzianych przez Prawo Zamówień Publicznych.
Planowane jest postępowanie na  całodobową ochronę mienia Galerii Arsenał na terenie siedziby przy ul. Mickiewicza 2 w Białymstoku oraz ochronę osób legalnie tam przebywających w trybie przewidzianym dla zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 Euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Szacowana wartość zamówienia - 150.000 zł netto. Planowane wszczęcie postępowania - listopad 2019.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: ,,RODO”, informujemy, że:
 1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2, 15-222 Białystok, tel. 85 742 03 53, e-mail: mail@galeria-arsenal.pl.
 2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail na adres: iodo@galeria-arsenal.pl lub drogą pocztową na adres: Inspektor Ochrony Danych Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2, 15-222 Białystok, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 3.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
       Dostawa dwóch sztuk projektorów NEC P502HL-2
4.    Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z postępowaniem o udzielanie zamówienia publicznego).
 5.    Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym na podstawie obowiązujących przepisów (w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych) może zostać udostępniona dokumentacja postępowania, zawierająca Państwa dane.
 6.    Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 7.    Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych dotyczących Państwa osoby, prawo do żądania sprostowania tych danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. W związku z brzmieniem przepisów RODO niektóre uprawnienia względem przetwarzanych danych, tj. uprawnienie do skutecznego żądania ich usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, są wyłączone. Szczegółowe informacje w zakresie przysługujących Państwu uprawnień oraz sposobów ich realizacji mogą Państwo uzyskać poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, o którym mowa w punkcie 2.
 8.    W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9.    Wymóg podania przez Państwa danych osobowych wynika z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i jest związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów powołanej wyżej ustawy Prawo zamówień publicznych.
 10. Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu umożliwiającemu podejmowanie względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowaniu. Przez profilowanie rozumie się dowolną formę zautomatyzowanego (dokonywanego za pomocą urządzeń technicznych) przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych, w szczególności, do analizy lub prognozy zachowań, preferencji lub zainteresowań.
 11. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Pliki do pobrania

oferty remont sufitu
pdf
Dostawa projektorów
pdf