en
Menu
Logo Galerii Arsenał

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

A+
A-

 

Przesunięcie terminu ogłoszenia wyników


W związku z oczekiwaniem na uzupełnienie dokumentów oraz złożenie wyjaśnień przez wykonawców termin ogłoszenia wyników postępowania na Całodobową ochronę mienia Galerii Arsenał zostaje przesunięty na 9.12.2019 r. do końca dnia roboczego

Całodobowa ochrona mienia Galerii Arsenał

1. Zamawiający:
Galeria Arsenał
15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2
tel. (+48 85) 7420353
kontakt w sprawie zamówienia:
Marcin Masłowski
tel. 857447641
e-mail: m.maslowski@galeria-arsenal.pl, zampub@galeria-arsenal.pl
1.Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na całodobowej ochronie mienia Galerii Arsenał na terenie siedziby przy ul. Mickiewicza 2 w Białymstoku  oraz ochronie osób legalnie tam przebywających.
Z uwagi na fakt, że zakres przedmiotu zamówienia będzie świadczony w obiekcie użyteczności publicznej, na terenie którego może przebywać jednorazowo duża grupa osób, w tym osoby nieletnie oraz w podeszłym wieku, pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego zamówienia muszą charakteryzować się wysoką kulturą osobistą.
W okresie zimowym wymaga się również odśnieżania parkingu i wejścia do budynku galerii tak, aby zapewnić pracownikom i zwiedzającym bezpieczny dostęp.
Ochrona musi być prowadzona przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia (w tym w niedziele i święta). Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zm.).
Numer CPV dotyczący przedmiotu zamówienia: 74610000-8.
Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy i pracowników ochrony zawarty jest we wzorze umowy dostępnym do pobrania na niniejszej stronie.

2.Termin wykonania zamówienia:
01.01.2020 – 31.12.2020
3. Warunki udziału w postępowaniu:
a. Posiadanie ważnej koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej.
b. Posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 4 usługi polegające na ochronie obiektów kultury.
c. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
d. Posiadanie polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności ochrony osób i mienia na sumę gwarancyjną min. 1.000.000 zł.
e. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia wykonawcy, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych (art 24. ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych)
4. Sposób przygotowania ofert:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na załączonym formularzu do pobrania. Oferta powinna zawierać: cenę netto za 1 roboczogodzinę, cenę netto za całość zamówienia obliczoną w następujący sposób: cena netto za 1 roboczogodzinę x 8784 godzin oraz cenę brutto za całość zamówienia (cena netto +VAT)
Lista załączników:
a. Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b. Wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, w tym trzech polegających na ochronie obiektów kultury.
c. Aktualna i ważna koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu.(kopia)
d. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.000.000 PLN (kopia).
5. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
b. Ofertę należy złożyć do 03.12.2019 do godz. 12:00 w sekretariacie Galerii Arsenał, Mickiewicza 2, 15-222 Białystok. Oferty mogą również zostać wysłane pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, pod warunkiem, że wpłyną przed końcem wskazanego terminu.
6. Kryteria oceny ofert
cena - 100%

7. Tryb postępowania
Postępowanie będzie prowadzone w trybie przewidzianym dla zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 Euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych


Galeria Arsenał informuje, że nie planuje w roku 2019 udzielania zamówień publicznych powyżej 30.000 euro w trybach przewidzianych przez Prawo Zamówień Publicznych.

Planowane jest postępowanie na  całodobową ochronę mienia Galerii Arsenał na terenie siedziby przy ul. Mickiewicza 2 w Białymstoku oraz ochronę osób legalnie tam przebywających w trybie przewidzianym dla zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 Euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Planowane wszczęcie postępowania - listopad 2019.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2, 15-222 Białystok, tel. (85) 742 03 53, e-mail: mail@galeria-arsenal.pl.
 
2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail na adres: iodo@galeria-arsenal.pl lub drogą pocztową na adres: Inspektor Ochrony Danych Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2, 15-222 Białystok, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 
3.    Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w szczególności w następującym zakresie: imiona, nazwiska, nazwy firm, dane adresowe, dane kontaktowe, NIP, nr REGON, PESEL, nr rachunku bankowego oraz inne dane niezbędne do realizacji celów, o których mowa w punkcie 4.
 
4.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Całodobowa ochrona mienia Galerii Arsenał, prowadzonym w trybie przewidzianym dla usług społecznych poniżej 750.000 Euro oraz – w przypadku wyboru Państwa oferty – zawarcia umowy zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, a także wykonania tej umowy oraz wypełnienia związanych z jej zawarciem obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z prawa podatkowego.
         Państwa dane mogą być nadto przetwarzane do celów wynikających z prawnie        uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Interesy, o których wyżej      mowa, obejmują możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi    roszczeniami, a także rozpatrywania protestów, reklamacji lub skarg powstałych w           związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia i zawartą umową.
 
5.    Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) lub f) RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także przepisów ustaw szczegółowych, np. ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przetwarzanie  określonych danych może wynikać z przepisów prawa lub przyjętych przez Administratora wymogów przetargowych lub umownych. Ewentualny brak danych w wymaganym zakresie mógłby uniemożliwić udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zawarcie umowy lub prowadzenie współpracy w innym zakresie.
 
6.    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla potrzeb których są one przetwarzane. W przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia lub realizacji umowy są one przechowywane do momentu wygaśnięcia wynikających z niej roszczeń, a po upływie tego terminu przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, wynikających z obowiązujących przepisów, np. podatkowych lub rachunkowych.
 
7.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do:
 
·         dostępu do danych. W przypadku gdy wykonanie obowiązków w zakresie udzielenia Państwu informacji odnośnie przetwarzanych danych, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
·         sprostowania danych;
·         usunięcia danych (w przypadkach określonych w art. 17 RODO);
·         ograniczenia przetwarzania danych (w przypadkach określonych w art. 18 RODO). Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza jednak przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
·         przenoszenia danych (w przypadkach określonych w art. 20 RODO);
·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadku określonych w art. 21 RODO).
         W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora     przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru –      Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
         Uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych        osobowych mogą Państwo realizować poprzez kontakt z Administratorem za       pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, na adres wskazany w punkcie 1      lub 2 powyżej.
 
8.    Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem, np. świadczącym na jego rzecz pomoc prawną, usługi pocztowe, usługi IT, płatnicze, itp. Ponadto dostęp do Państwa danych mogą uzyskać podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 
9.    Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu umożliwiającemu podejmowanie względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowaniu. Przez profilowanie rozumie się dowolną formę zautomatyzowanego (dokonywanego za pomocą urządzeń technicznych) przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych, w szczególności, do analizy lub prognozy zachowań, preferencji lub zainteresowań.
 
10. Administrator uzyskał Państwa dane bezpośrednio od Państwa lub w sposób pośredni, od podmiotów, na rzecz lub w imieniu których Państwo działają, m.in. Państwa pracodawców, osób, których pozostają Państwo reprezentantami lub przedstawicielami, czy też innych podmiotów przekazujących Administratorowi Państwa dane w ramach realizowanej współpracy.

Pliki do pobrania

Wzór umowy ochrona mienia
pdf
formularz ofertowy ochrona mienia
docx