en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał
Dla zwiedzających -

Dla zwiedzających

Dla zwiedzających

Dla zwiedzających

A-
A+
GODZINY OTWARCIA

Wystawy są czynne od wtorku do niedzieli w godzinach 10:00-18:00
Ostatnie wejście na wystawy o godz. 17:30


ZASADY ZWIEDZANIA w czasie trwania epidemii COVID-19
 • Liczba osób przebywających jednocześnie na terenie Galerii w budynku przy ul. A.Mickiewicza 2 nie może przekraczać 30 osób zwiedzających wystawy na I piętrze. Liczba osób przebywających jednocześnie na terenie Galerii w budynku starej elektrowni przy ul. Elektrycznej 13 nie może przekraczać 40 osób zwiedzających wystawy.
 • Dopuszcza się zwiedzanie wystaw w Galerii w grupach zorganizowanych do 30 osób. Dopuszcza się możliwość realizowania zadań edukacyjnych i animacyjnych w pomieszczeniach, pod następującymi warunkami: udział nie więcej niż 15 osób; zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami; zapewnienie, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa;
 • Osoby przebywające na terenie Galerii są zobowiązane do:
  1. Zasłaniania ust i nosa maseczką, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  2. Dezynfekowania rąk przy wejściu na teren Galerii; środek dezynfekujący dostępny dla zwiedzających przy wejściu;
  3. Utrzymania minimum dwumetrowego dystansu między sobą (nie dotyczy rodziców z dziećmi oraz asystentów osób z niepełnosprawnościami).
  4. Zapraszamy do Galerii Widzów, którzy, według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 • Zwiedzających obowiązuje zakaz dotykania ścian, drzwi, okien, obiektów z uwagi na fakt, iż nie są i nie powinny być dezynfekowane. Zaleca się utrzymywanie dystansu, co najmniej 1 m od oglądanego obiektu.
 • Zaleca się nie dotykać infrastruktury znajdującej się na terenie Galerii bez uprzedniego zabezpieczenia dłoni rękawiczkami.
 • W punkcie Obsługi Zwiedzającego dopuszcza się możliwość dotykania towaru i przeglądania książek.
 • Galeria zapewnia cykliczną dezynfekcję powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 • Osoby łamiące przepisy oraz zapisy regulaminu zwiedzania, a także niestosujące się do wskazań obsługi będą zobowiązane do opuszczenia terenu Galerii bez możliwości ubiegania się o zwrot za bilet wstępu.
Przedprzewodnik omawiający zasady wizyty w Galerii Arsenał
Wideowizytówka w Polskim Języku MigowymCENY BILETÓW
 • bilet normalny - 8 zł
 • bilet ulgowy* - 4 zł
 • bilet na warsztaty - 8 zł
Oferta Oprowadzań:
 1. Zaplanowane oprowadzania po wystawach organizowane przez Galerię w cenie biletu wstępu na wystawę.
 2. Odpłatne oprowadzania grupowe po wystawach zamówione przez zwiedzających:
 • grupy od 1 do 10 osób - 16,00 zł od grupy + bilety wstępu na wystawę
 • grupy powyżej 10 osób - 24,00 zł od grupy + bilety wstępu na wystawę
Bilety grupowe
Instytucje (szkoły, uczelnie, placówki oświatowo-wychowawcze, opiekuńczo - wychowawcze itp.) mają możliwość zakupienia grupowego biletu wstępu na wystawy w cenie zależnej od liczebności grupy tj.:
 • grupy od 10 osób - 40zł (pięciokrotność biletu normalnego)
Prosimy grupy zorganizowane chcące zwiedzić wystawę o wcześniejszy kontakt z obsługą Galerii.
Grupy oprowadzamy w dniach otwarcia wystawy, w godz. 10:00 - 17:00 (ostatnie oprowadzanie rozpoczyna się najpóźniej o godz. 17:00) po uprzednim zgłoszeniu grupy na adres: m.maleczek@galeria-arsenal.pl oraz otrzymaniu mailowego potwierdzenia zwrotnego.

Każdy czwartek jest dniem wolnym od opłat za wstęp na wystawy.

* Szczegółowy cennik z wykazem zniżek

Bilet wstępu na wystawy jest ważny w dniu dokonania zakupu i obowiązuje na wszystkich wystawach prezentowanych w tym czasie w Galerii.
Zakup biletów wstępu na wystawy jest możliwy na bieżąco w kasach opiekunów wystawa mieszczących się w przestrzeniach wystawienniczych Galerii Arsenał  (ul. A. Mickiewicza 2, Białystok) oraz Galerii Arsenał elektrownia (ul. Elektryczna 13, Białystok; wejście od ul. Świętojańskiej) w godzinach 10.00-17:30 od wtorku do niedzieli włącznie.

Bilet wstępu na warsztaty jest ważny w dniu odbywania się warsztatów i obowiązuje w miejscu odbywania się warsztatów.
Zakup biletów na warsztaty jest możliwy w Galerii Arsenał (ul.A. Mickiewicza 2, Białystok) oraz Galerii Arsenał elektrownia (ul.Elektryczna 13, Białystok; wejście od ul. Świętojańskiej) w dniu odbywania się warsztatów.

REGULAMIN UDZIAŁU W WARSZTATACH I WYDARZENIACH EDUKACYJNYCH
REGULAMIN ZWIEDZANIA WYSTAW ORGANIZOWANYCH W GALERII ARSENAŁ W BIAŁYMSTOKU
 1. Postanowienia ogólne
  1. Wystawy w Galerii Arsenał w Białymstoku (dalej jako „GA”) są otwarte dla publiczności od wtorku do niedzieli, z wyjątkiem 1 stycznia, 6 stycznia, Wielkanocy, 1 maja, 3 maja, Bożego Ciała, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 24 grudnia i 25 grudnia, w godzinach od 10:00 do 18:00, z zastrzeżeniem ust.7 i ust. 8.
  2. Wystawy są udostępniane publiczności w siedzibie GA przy ul. Adama Mickiewicza 2 w Białymstoku oraz w budynku starej elektrowni przy ul. Elektrycznej 13 w Białymstoku.
  3. Warunkiem wejścia na wystawę jest zakupienie i posiadanie ważnego biletu. Bezpłatne wejście w dni, w których zwiedzanie jest co do zasady płatne, wymaga uprzedniej zgody Dyrektora GA.
  4. Sprzedaż biletów dokonywana jest w GA najpóźniej do godziny 17:30.
  5. W każdy czwartek wstęp na wystawy jest bezpłatny.
  6. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia GA, wysokości opłat, dni bezpłatnych oraz przysługujących ulg, wprowadzone są odrębnymi Zarządzeniami Dyrektora GA i są dostępne na stronie internetowej www.galeria-arsenal.pl w zakładce „Galeria – Dla zwiedzających” oraz w GA.
  7. Od powyższych zasad, mogą zostać wprowadzone wyjątki, a informacja o nich zamieszczana będzie na stronie internetowej www.galeria-arsenal.pl w zakładce „Galeria – Dla zwiedzających”.
  8. W czasie trwania epidemii COVID-19 oraz w innych wyjątkowych sytuacjach, zasady zwiedzania mogą zostać zmienione Zarządzeniem Dyrektora GA.
  9. Wstęp na wystawę jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Ogólne zasady zwiedzania
  1. Podczas zwiedzania należy zachować spokój i ciszę. Nie należy wykonywać gwałtownych ruchów, a w szczególności biegać.
  2. Podczas zwiedzania należy zachować ostrożność, tak aby nie uszkodzić eksponatów.
  3. Nie wolno dotykać eksponatów oraz elementów architektury wystawowej.
  4. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie ponoszą ich opiekunowie, którzy zobowiązani są do zwrócenia szczególnej uwagi na podopiecznych.
  5. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń wydawanych przez ochronę, opiekunów wystaw i pozostały personel GA.
  6. Osoby zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu mienia lub osób, osoby zakłócające porządek zwiedzania innym zwiedzającym, osoby naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych, mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu GA.
  7. Zakazuje się filmowania i wykonywania fotografii przy użyciu lampy błyskowej i/lub statywu.
  8. W przypadku niektórych wystaw mogą również zostać wprowadzone całkowite zakazy wykonywania fotografii wszystkich lub wybranych eksponatów.
   Podczas zwiedzania zakazuje się:
   1. wnoszenia lub spożywania jedzenia lub napojów, a także palenia tytoniu i e-papierosów;
   2. wnoszenia przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu;
   3. wchodzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
   4. używania instrumentów muzycznych lub sprzętu odtwarzającego dźwięk.
  9. W szczególnych sytuacjach zwiedzający mogą zostać poproszeni o okazanie zawartości bagażu. Osoby, które odmówią kontroli, nie zostaną wpuszczone na teren GA.
 3. Pozostałe postanowienia:
  1. Zgody Dyrektora GA wymaga:
   1. prowadzenie na terenie GA działalności gospodarczej, w tym akwizycji,
   2. organizowanie na terenie GA zgromadzeń, akcji reklamowych, sesji fotograficznych,
   3. prezentowanie na terenie GA transparentów, flag, symboli i emblematów,
   4. wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii w celach innych niż do użytku własnego.
  2. Uszkodzenie lub zniszczenie eksponatu lub elementów architektury ekspozycyjnej skutkuje koniecznością spisania protokołu.
  3. Galeria stosuje w formie znaków słowno-graficznych informacje o wrażliwych treściach niektórych wystaw. Informacje takie zamieszczane są w przestrzeni ekspozycyjnej.

Galeria Arsenał zaprasza!

Przejdź do odtwarzania filmu

Bieżące wystawy

22.10 - 10.11

Liminal – stan przejściowy

27.08 - 10.11

Wystawa Diany Lelonek "Zukunftsfieber" w Düsseldorfie

Flaga Moniki Drożyńskiej zawieszona na budynku Galerii Arsenał. Na fladze gest zwycięstwa, pomiędzy palcem wskazującym a środkowym napis 2 M.
01.06 - 21.05

Solidarność i sprawstwo - wystawa wirtualna