en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał
Dostępność -

Dostępność

Dostępność

Dostępność

A-
A+
Galeria Arsenał jest instytucją otwartą. Staramy się, aby organizowane przez nas wydarzenia były dostępne dla wszystkich odbiorców. Część kadry została przeszkolona przez specjalistów z Fundacji Kultury bez Barier, by jak najlepiej dostosować naszą ofertę do potrzeb różnych środowisk. Stale się uczymy, lubimy nowe wyzwania.
Nasz zespół edukatorek i edukatorów jest przygotowany do prowadzenia zajęć z osobami z niepełnosprawnością wzroku, ze spektrum autyzmu, a także z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Istnieje możliwość dostosowania zajęć z naszej stałej oferty warsztatowej do potrzeb każdej z grup.
Deklaracja dostępności
 
Galeria Arsenał w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony galeria-arsenal.pl
 
Data publikacji strony internetowej: 2013-05-15
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2014-02-07
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wymienionych poniżej niezgodności:
część zdjęć i grafik nie zawiera opisów alternatywnych;
część materiałów wideo nie zawiera napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu oraz audiodeskrypcji dla osób z niepełnosprawnością wzroku;
część nagłówków w layoucie strony (m.in. <h1>) jest zastosowanych niezgodnie z ich funkcją oraz rekomendacjami technicznymi WCAG 2.1;
niektóre linki na stronie nie są wyróżnione podkreśleniem oraz ich treść jest niezrozumiała po oznaczeniu ich fokusem;
niewystarczająca widoczność oraz kolejność fokusa;
brak oznaczenia fragmentów treści obcojęzycznych atrybutem lang;
brak możliwości obsługi menu głównego z klawiatury;
błędy zastosowanych nagłówków treści stron i brak etykiet formularzy;
nieprawidłowa konstrukcja formularza zapisu do Newslettera;
tytuły stron na kartach przeglądarki internetowej nie zawierają informacji o treści tych stron;
niektóre materiały na stronie głównej są wyświetlane zbyt krótko do odczytu z nich tekstu i linków.
 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Fundacja Integracja
 
Skróty klawiszowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Zieniuk, j.zieniuk@galeria-arsenal.pl. +48 85 742 66 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
 
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich)
 
Galeria Arsenał

Dostępność edukacyjna:

oprowadzanie z audiodeskrypcją (po wybranych wystawach);
materiały ułatwiające osobom z niepełnosprawnością wzroku odbiór wybranych dzieł (m.in. tyflografiki);
oferta edukacyjna skierowana do osób z niepełnosprawnością wzroku;
oferta edukacyjna skierowana do osób niesłyszących i słabosłyszących (prowadzona lub tłumaczona na PJM);
oferta edukacyjna skierowana do osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Dostępność architektoniczna:

miejsca parkingowe dla aut osobowych;
podjazd dla wózków z dziedzińca do wejścia głównego;
parter (szatnia, sale edukacyjne, czytelnia) – całkowicie dostępny dla osób poruszających się na wózkach, bez progów i nierówności poziomów;
sale ekspozycyjne na pierwszym piętrze – bez progów i nierówności poziomów pomiędzy poszczególnymi salami;
toaleta dla zwiedzających, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchu – na poziomie -1;
przewijak w toalecie;
nierówna kamienna nawierzchnia na dziedzińcu przed budynkiem (tzw. kocie łby);
szerokość drzwi wejściowych: mniej niż 85 cm, ale istnieje możliwość otwarcia dodatkowego skrzydła; wysokość progu przy drzwiach: do 2 cm;
brak windy/podnośnika/platformy dla wózka.

Galeria Arsenał elektrownia

Dostępność edukacyjna:
oprowadzanie z audiodeskrypcją (po wybranych wystawach);
oferta edukacyjna skierowana do osób z niepełnosprawnością wzroku;
oferta edukacyjna skierowana do osób niesłyszących i słabosłyszących (prowadzona lub tłumaczona na PJM);
oferta edukacyjna skierowana do osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Dostępność architektoniczna:
miejsca parkingowe dla aut osobowych (piaszczysta nawierzchnia);
piaszczysta i asfaltowa nawierzchnia przy dojściu do budynku;
wejście główne z poziomu terenu;
parter – całkowicie dostępny dla osób poruszających się na wózkach;
zróżnicowana nawierzchnia sal ekspozycyjnych (płyty metalowe, terakota, drewniana kostka);
na pierwszym piętrze – małe sale ekspozycyjne, wąskie korytarze i przejścia pomiędzy salami;
toaleta dla zwiedzających, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchu – na parterze;
przewijak w toalecie;
brak windy/podnośnika/platformy dla wózka.
 
Dodatkowe informacje
Raport z audytu dostępności strony internetowej Galerii Arsenał w Białymstoku


Przedprzewodnik omawiający zasady wizyty w Galerii Arsenał.
 
 
Galeria Arsenał jest partnerem ogólnopolskiego Festiwalu Kultury bez Barier.
Bierzemy udział w projekcie Czytanie obrazów, tworzonym przez Fundację Kultury bez Barier wraz z instytucjami kultury z całej Polski. Na stronie internetowej i w aplikacji znaleźć można: audiodeskrypcje, tłumaczenia na polski język migowy, teksty łatwe do czytania, zdjęcia, karty obiektów, a także informacje o organizowanych wydarzeniach i dostępności instytucji.
Projekt „Czytanie obrazów” jest realizowany dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Wideowizytówka: https://www.youtube.com/watch?v=jzgomK4QoT0&feature=emb_title