en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

Imigrantko, imigrancie! Weź udział w głosowaniu!

Imigrantko, imigrancie! Weź udział w głosowaniu!

23.06.2020 - 28.06.2020
A-
A+
Jaka jest rola imigrantów w dzisiejszej Polsce? Są to nowi obywatele czy tylko czasowe rozwiązanie ekonomiczne?
Polska jest jednym ze światowych liderów w przyjmowaniu zarobkowych imigrantów. Mimo to, nie zostały wdrożone żadne reformy dotyczące systemu integracyjnego. W czasie zeszłorocznych kampanii wyborczych żadna partia polityczna nie przedstawiła obszernego programu, który dotyczyłby polityki migracyjnej. Ten temat jest również mało obecny w dzisiejszej dyskusji przedwyborczej. Pozwalając na rezydenturę, system jednocześnie wyklucza nowych mieszkańców z możliwości realnego wpływu na politykę państwa, w którym mieszkają. Taki mechanizm prowadzi do dyskryminacji, która niezmiernie utrudnia proces integracji.

Projekt WYBORY jest próbą zainicjowania niemożliwych wydarzeń i wynika z potrzeby zmiany w postrzeganiu roli i figury imigranta. Jest to symboliczne działanie, które ma na celu zebranie głosów ludzi, którzy są pominięci w dzisiejszym systemie wyborczym. W symbolicznym głosowaniu mogą wziąć udział mieszkający w Polsce imigranci i imigrantki. Urny z zebranymi kartami nie będą otwarte, a głosy nie zostaną podliczone. Zamknięte urny z „nieważnymi” głosami będą pełniły rolę manifestacji dotyczącej potrzeby poszukiwań nowych rozwiązań opartych na otwartości i wspólnotowości.

Jeśli jesteś imigrantką/imigrantem i uważasz, że niezależnie od miejsca urodzenia, narodowości czy obywatelstwa Twój głos jest ważny, weź udział w głosowaniu!

Swój niewliczany do wyników wyborów, ale ważny głos będziesz mógł/mogła oddać 23-28 czerwca w Galerii Arsenał w Białymstoku (ul.Mickiewicza 2,  godz. 12-18)

O autorce projektu:
Marta Romankiv – urodzona w 1995 roku we Lwowie. Jest artystką interdyscyplinarną, twórczynią instalacji, prac wideo oraz sytuacji społecznych. Mieszka i pracuje w Polsce.

Projekt powstaje w ramach rezydencji artystki w Biennale Warszawa.



UA
Яка роль іммігрантів у сучасній Польщі? Чи є вони новими громадянами чи тільки тимчасовим економічним рішенням?

Польща – це один зі світових лідерів у прийнятті закордонних працівників. Попри це, не була проведена жодна реформа, яка стосувалася б інтеграційної системи. Під час тогорічних виборчих кампаній жодна політична партія не представила обширної програми міграційної політики. Ця тема також практично відсутня в сьогоднішній передвиборчій дискусії. Даючи дозвіл на проживання, система одночасно виключає іммігрантів з можливості впливу на політику країни, в якій вони живуть. Такий механізм призводить до дискримінації, та ускладнює інтеграційні процеси.

Проект «ВИБОРИ» - це спроба художниці ініціювати неможливі події. Він появився в результаті роздумів про необхідність змін в сприйнятті ролі і фігури іммігранта.
Це символічна акція, яка має на меті зібрати голоси людей, які залишилися поза сьогоднішньою виборчою системою. У символічному голосуванні можуть взяти участь іммігранти та іммігрантки, які проживають в Польщі. Урни з зібраними «виборчими бюлетенями» не будуть відкриті, а голоси не будуть підраховані. Закриті урни з "недійсними" голосами стануть формою маніфестації на тему потреби пошуку нових рішень, які опиралися б на відкритості та спільноті.

Якщо Ти – іммігрант/ іммігрантка і також вважаєш, що незалежно від місця народження, національності чи громадянства Твій голос важливий, візьми участь в голосуванні!
Твій, не врахований до офіційних результатів виборів, але важливий голос зможеш віддати 23-28 червня в Галереї Арсенал.

Авторка проекту:
Марта Романків – народилась 1995 року у Львові. Займається міждисциплінарною художньою творчістю, є авторкою інсталяцій, відеоробіт та соціальних ситуацій. Живе і працює в Польщі.



RU
Какова роль иммигрантов в современной Польше? Являются ли они новыми гражданами или только временным экономическим решением?

Польша является одним из мировых лидеров по приему заграничной рабочей силы. Несмотря на это, не была осуществлена ни одна реформа, которая касалась бы интеграционной системы. Во время прошлогодних избирательных кампаний ни одна политическая партия не представила обширной программы миграционной политики. Эта тема также практически отсутствует в сегодняшней предвыборной дискуссии. Давая вид на жительство, нынешняя система одновременно лишает иммигрантов возможности реального влияния на политику страны их проживания. Такой механизм приводит к дискриминации и усложняет интеграционные процессы.
Проект «ВЫБОРЫ» - это попытка художницы инициировать невозможные события. Он появился в результате размышлений о необходимости изменений в восприятии роли и фигуры иммигранта. Это символическая акция, целью которой является собрание голосов людей оставшыхся вне сегодняшней избирательной системы. В символическом голосовании могут участвовать проживающие в Польше иммигранты и иммигрантки. Урны с собранными «избирательными бюллетенями» не будут открыты, а голоса не будут подсчитаны. Закрытые урны с "недействительными" голосами станут формой манифестации относительно необходимости поиска новых решений, которые опирались бы на открытости и совместном сотрудничестве.

Если Ты - иммигрант / иммигрантка и считаешь, что независимо от места рождения, национальности или гражданства, Твой голос важен, прими участие в голосовании!
Твой не включен в результатах выборов, но важный голос сможешь отдать 23-28 июня в Галереи Арсенал.

Марта Романкив - родилась в 1995 году во Львове. Занимается междисциплинарным творчеством, создает инсталляции, видео работы, а также социальные ситуации. Живет и работает в Польше.