en
Menu
Logo Galerii Arsenał

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

A+
A-
Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), informujemy że:
 
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2, 15-222 Białystok, tel. 85 742 03 53, e-mail: mail@galeria-arsenal.pl.
 
2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail na adres: iodo@galeria-arsenal.pl lub drogą pocztową na adres: Inspektor Ochrony Danych Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2, 15-222 Białystok, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 
3.    Państwa dane mogą być przetwarzane:
·         w celu zawarcia lub wykonania zawartej z Administratorem umowy;
·         w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych;
·         do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz ich ochrony. Prawnie uzasadnione interesy Administratora obejmują zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, znajdujących się na terenie Galerii oraz umożliwienie Administratorowi dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
·         w zakresie niezbędnych do realizacji jego zadań statutowych.
 
4.    Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych mogą stanowić:
 
·         art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w sytuacjach, w których przetwarzanie danych będzie wymagało wyrażenia przez Państwa zgody, np. na utrwalenie Państwa wizerunku na fotografiach wykonywanych podczas organizowanych przez Administratora wydarzeń kulturalnych;
·         art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku zawierania i realizacji zawartych z Państwem umów, np. umów sprzedaży;
·         art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w przypadku wykonywania nałożonych na Administratora obowiązków prawnych, np. obowiązków podatkowych związanych z wystawianiem faktur VAT;
·         art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w przypadku przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do realizacji przez Administratora jego statutowej działalności, dotyczącej edukacji, działalności wystawienniczej oraz organizacji wydarzeń kulturalnych;
·         art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zakresie realizacji oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w Galerii oraz znajdującego się tam mienia, a także możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 
5.    Podanie przez Państwa określonych danych osobowych stanowi warunek do zawarcia oraz realizacji zawartej z Państwem umowy, np. umowy sprzedaży oferowanych przez Administratora wydawnictw. Bez wymaganych danych nie byłoby możliwe zawarcie z Państwem określonej umowy. Niekiedy podanie przez Państwa danych będzie wynikało z przepisów ustawy, np. przepisów podatkowych, jeżeli będą chcieli Państwo otrzymać fakturę VAT.
 
6.    Może się zdarzyć, że realizując cele, o których mowa w pkt 4, Administrator będzie zmuszony ujawnić Państwa dane odbiorcom zewnętrznym, np. usługodawcom  świadczącym na jego rzecz obsługę prawną, operatorom pocztowym lub instytucjom współpracującym z Administratorem. Może się również zdarzyć, że konieczność ujawnienia Państwa danych będzie wynikała z nałożonych na Administratora obowiązków, np. gdy z takim żądaniem zwróci się do niego podmiot uprawniony do uzyskania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa. W każdym jednak przypadku ujawnienie Państwa danych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 
7.    Okres przechowywania Państwa danych osobowych może być różny w zależności od celu, w którym są one przetwarzane. Np. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub realizacji umowy są przechowywane przez Administratora do momentu wygaśnięcia wynikających z niej roszczeń, a po upływie tego terminu przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, wynikającego z obowiązujących przepisów, np. podatkowych, rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych. Z uwagi na wielość celów, w jakich mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe określenie jednego okresu przez który będą one przechowywane nie jest możliwe. Kryterium ustalenia tego okresu będą jednak stanowiły przepisy prawa, np. przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy prawa podatkowego lub regulacje RODO W przypadku danych uzyskanych na podstawie Państwa zgody, okres ich przechowywania co do zasady będzie wynikał za Państwa woli w tym zakresie. 
 
8.    Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym profilowania. W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w oparciu o zgodę mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO.
9.    Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny (nie będą podlegały profilowaniu) oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Informacja dla kandydatów do pracy
 
1.    Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym jakie dane oraz w jakim celu będą przetwarzane, pozostaje Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 2, 15-222 Białystok.
 
2.    Jak się z nami skontaktować?
Kontakt z Administratorem możliwy jest drogą elektroniczną na adres mail@galeria- arsenal.pl telefonicznie pod numerem +48 (85) 742 03 53 lub pocztą tradycyjną na adres      wskazany w punkcie 1. Wyznaczyliśmy również inspektora ochrony danych, z którym mogą    się Państwo kontaktować pod adresem: iodo@galeria-arsenal.pl lub za pośrednictwem     adresu pocztowego Administratora.
 
3.    Jakie dane przetwarzamy?
W związku z prowadzoną rekrutacją Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie określonym przepisami prawa – art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy, tj. imię, nazwisko,   datę urodzenia, wskazane przez Państwa dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.
 
4.    W jakim celu przetwarzamy dane?
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celach związanych z realizacją jego prawnie uzasadnionych interesów. Interesy, o których wyżej mowa obejmują  możliwość      prowadzenie postępowania rekrutacyjnego na aplikowane przez Państwa stanowisko oraz zapewnieniu Administratorowi możliwości wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (rozliczalność).
 
5.    Obowiązek podania danych
Podanie danych określonych w punkcie 3 pozostaje obowiązkowe i wynika z przepisu prawa – art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości       uczestnictwa w prowadzonej rekrutacji, a co za tym idzie niemożność Państwa zatrudnienia. Podanie innych danych pozostaje całkowicie dobrowolne.
        
6.    Na jakiej podstawie przetwarzamy dane?
Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), f) oraz art. 6 ust. 1 lit. a)  RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także przepisów ustaw szczegółowych, np. Kodeksu pracy.
 
7.    Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych?
         W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do:
·         dostępu do danych,
·         sprostowania danych,
·         usunięcia danych (w wypadkach określonych w art. 17 RODO),
·         ograniczenia przetwarzania danych (w wypadkach określonych w art. 18 RODO),
·         przenoszenia danych (w przypadkach określonych w 20 RODO).
·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadkach określonych w art. 21 RODO).
         W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do właściwego organu        nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
         Jeżeli przetwarzanie następuje w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę przysługuje Państwu także prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
         Uprawnienia przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Galerię mogą Państwo realizować poprzez kontakt telefoniczny lub pocztowy (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) z Administratorem.
 
8.    Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do zakończenia procesu bieżącej rekrutacji.
 
9.    Komu możemy udostępnić Państwa dane?
Państwa dane osobowe przekazane Administratorowi dla potrzeb prowadzonej rekrutacji w niezbędnym zakresie mogą zostać udostępnione odbiorcom współpracującym z        Administratorem, np. operatorom pocztowym, w przypadku konieczności poinformowania Państwa o ewentualnym zatrudnieniu.
 
10. Czy Państwa dane mogą zostać wykorzystane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji?
Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu umożliwiającemu podejmowanie względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowaniu. Przez profilowanie rozumie się dowolną formę zautomatyzowanego (dokonywanego za pomocą urządzeń technicznych) przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych, w szczególności, do analizy lub prognozy zachowań, preferencji lub zainteresowań.