en
Menu
Logo Galerii Arsenał

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

A+
A-

 

Ogłoszenie wyników postępowania
Ochrona osób i mienia w budynku Galerii Arsenał

 
Dnia 13.12.2017 r. w siedzibie Galerii Arsenał przy ul. Mickiewicza 2 w Białymstoku odbyło się otwarcie ofert wykonawców na usługę całodobowej ochrony mienia Galerii Arsenał na terenie siedziby przy ul. Mickiewicza 2 w Białymstoku  oraz ochronie osób legalnie tam przebywających. Postępowanie jest prowadzone w trybie przewidzianym dla zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 Euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Wykonawcy złożyli następujące oferty:


PSP Jubilat, Krakowska 5, 15-875 Białystok
Cena netto: 135.780 zł.
Cena za roboczogodzinę netto: 15,50 zł.

Konsalnet Holding S.A., Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa
Cena netto: 145.416 zł.
Cena za roboczogodzinę netto: 16,60 zł.

Solid S.A., Postępu 17, 02-676 Warszawa
Cena netto: 130.524 zł.
Cena za roboczogodzinę netto: 14,90 zł.

Impel Security Polska, Ślężna 118, 53-111 Wrocław
Cena netto: 171.520,80 zł.
Cena za roboczogodzinę netto: 19.58 zł.
 
 
Komisja przetargowa powołana do oceny ofert w postępowaniu stwierdziła, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Solid S.A., Postępu 17, 02-676 Warszawa


Ochrona osób i mienia w budynku Galerii Arsenał


1. Zamawiający:
Galeria Arsenał
15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2
tel. (+48 85) 7420353
NIP: 542-19-66-151

kontakt w sprawie zamówienia:
Marcin Masłowski
tel. 857447641
e-mail: m.maslowski@galeria-arsenal.pl

1.Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na całodobowej ochronie mienia Galerii Arsenał na terenie siedziby przy ul. Mickiewicza 2 w Białymstoku  oraz ochronie osób legalnie tam przebywających. Do ochrony obiektu potrzebna jest jedna osoba.
Z uwagi na fakt, że zakres przedmiotu zamówienia będzie świadczony w obiekcie użyteczności publicznej, na terenie którego może przebywać jednorazowo duża grupa osób, w tym osoby nieletnie oraz w podeszłym wieku, pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego zamówienia muszą charakteryzować się wysoką kulturą osobistą.
W okresie zimowym wymaga się również odśnieżania parkingu i wejścia do budynku galerii tak, aby zapewnić pracownikom i zwiedzającym bezpieczny dostęp.
Ochrona musi być prowadzona przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia (w tym w niedziele i święta). Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zm.).
Numer CPV dotyczący przedmiotu zamówienia: 74610000-8.
Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy i pracowników ochrony zawarty jest we wzorze umowy dostępnym do pobrania na niniejszej stronie.

2.Termin wykonania zamówienia:
01.01.2018 – 31.12.2018

3. Warunki udziału w postępowaniu:
a. Posiadanie ważnej koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej.
b. Posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 4 usługi polegające na ochronie obiektów kultury.
c. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
d. Posiadanie polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności ochrony osób i mienia na sumę gwarancyjną min. 500.000,00 zł.
e. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia wykonawcy, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych (art 24. ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)
4. Sposób przygotowania ofert:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na załączonym formularzu do pobrania. Oferta powinna zawierać: cenę netto za 1 roboczogodzinę, cenę netto za całość zamówienia (cena netto za 1 roboczogodzinę X 8760 godzin) oraz cenę brutto za całość zamówienia (cena netto +VAT)
Lista załączników:
a. Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
b. Wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, w tym czterech polegających na ochronie obiektów kultury.
c. Aktualna i ważna koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu (kopia).
d. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500.000 PLN (kopia).
5. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
a. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą firmy i adresem wykonawcy oraz opisanej: "Oferta - Ochrona",
b. Ofertę należy złożyć do 12.12.2017 do godz. 12:00 w sekretariacie Galerii Arsenał, Mickiewicza 2, 15-222 Białystok. Oferty mogą również zostać wysłane pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, pod warunkiem, że wpłyną przed końcem wskazanego terminu.
c. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2017 w siedzibie zamawiającego w pokoju 408 (dział techniczny) o godzinie 11:00

6. Kryteria oceny ofert
cena - 100%

7. Tryb postępowania
Postępowanie będzie prowadzone w trybie przewidzianym dla zamówień na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 Euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


Marcin Masłowski
referent ds. zamówień publicznych
zampub@galeria-arsenal.pl
tel. 85 744 76 41

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zakup pracy Piotra Uklańskiego
pdf
formularz_ofertrowy
docx
wzór_umowy
pdf